LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2015

Misleidende communicatie

U kent ze vast wel, de krantenkoppen waarin staat dat de gemeente een bepaald besluit heeft genomen. Echter constateren wij steeds vaker dat de waarheid net even iets anders ligt.

In persberichten vanuit de gemeente staat vaak ‘B&W besluiten definitief om …’. Vervolgens aan het einde van het persbericht staat er nog een zinnetje, de raad moet nog wel akkoord gaan. Het hele bericht lezend en daarmee beginnend bij de kop, krijgt de lezer de indruk dat er al een besluit is genomen en dat het daarmee onomkeerbaar is.

In de basis gaat het erom dat u als inwoner ook weet hoe het echt in elkaar steekt en dat het college van B&W beslist om iets voor te gaan leggen aan de raad. Zolang dergelijke persberichten niet duidelijker verwoord worden, wordt steeds vaker de raad buiten spel gezet. Immers de publieke opinie heeft de indruk dat het besluit reeds genomen is en zal hooguit haar ongenoegen via sociale media uiten. In onze optiek gaat het er juist om dat de raad, als hoogste orgaan van de gemeente, de besluiten neemt. Hiermee komt democratie pas tot zijn recht en krijgt u als inwoner meer vertrouwen in uw gemeente.

 

Draagvlak zoeken of draagvlak creëren? Uitbreiding Aviko

Afgelopen 9 juli is door de raad de voorgenomen uitbreiding van Aviko besproken. GBB heeft daarbij benadrukt dat wij voor een uitbreiding van Aviko zijn. Voortzetting van dit bedrijf is en blijft zeer wenselijk mede gelet op de lange historische en belangrijke economische en maatschappelijke toegevoegde waarde voor onze gemeente en de gemeenschap van Steenderen in het verleden en in de toekomst.

GBB heeft op 9 juli echter niet voor een voorlopige verklaring van geen bedenkingen gestemd. Zoals hiervoor aangegeven, wij zijn voor een uitbreiding van Aviko, maar wij zijn van mening dat je bij een dergelijk omvangrijk plan een zorgvuldig proces moet doorlopen. Een proces dat is ingestoken vanuit de gedachte om draagvlak bij de samenleving te creëren in plaats van achteraf draagvlak te zoeken.

Met het ingediende burgerinitiatief hopen wij dat er bij alle betrokken partijen een opening ontstaat om gezamenlijk te komen tot een plan dat het bedrijf Aviko voor de lange termijn uitbreidingsmogelijkheden en daarmee toekomstperspectief in Steenderen biedt én tegelijkertijd gedragen wordt door de samenleving. Een plan dat tot stand is gekomen op basis van draagvlak creëren.

 

Begroten of spaarpot legen?

De begroting laat zien wat de gemeente Bronckhorst allemaal in 2016 wil gaan doen. De begroting lijkt een positief saldo van € 3.000,- te hebben. Hiervoor wordt echter wel een greep gedaan uit de algemene reserve.

Sociaal domein

Een belangrijk deel van de begroting wordt gevormd door het sociaal domein (zorg). De zorg is op gemeentelijk niveau ingrijpend aan het veranderen. Ons bereiken ook berichten dat in de praktijk niet altijd die zorg wordt geleverd die voor een cliënt noodzakelijk is. In onze visie staan mensen voorop en kun je niemand in de kou laten staan! Het gestelde budget vanuit het rijk is vaak ontoereikend, waardoor wij deze moeten aanvullen met eigen middelen.

Participatie

In de begroting komen vanzelfsprekend ook andere zaken terug, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken, leefbaarheid, onderwijs, afval, plattelandsontwikkeling en openbaar groen. Net als bij de doorontwikkeling van het sociaal domein wordt op deze gebieden gevraagd om een actieve bijdrage van inwoners. Ook wel bekend als participatie. Wij constateren echter, dat participatie als rode draad nog ontbreekt in de begroting.

Krimp

De krimp is en blijft de komende tijd onderwerp van gesprek. Deze is niet alleen van invloed op het voortbestaan van voorzieningen, winkels en bedrijvigheid, maar ook bijvoorbeeld op de ontwikkeling van ons buitengebied. Daarom is het van belang om oog te hebben voor de manier waarop de kernen én het buitengebied leefbaar kunnen blijven. Echter moet de gemeente wel ruimte bieden voor ontwikkelingen vanuit de (participatie-)samenleving. Onze inwoners zijn wel zover, maar de overheid blijft traag achter.

Zelfstandig wonen

GBB vindt dat het zelfstandig kunnen blijven wonen een belangrijk aspect is. Het vastgestelde woningcontingent beperkt ons daarin nog meer. Met de komst van asielzoekers en het huisvesten van deze medeburgers is het goed dit aspect nog eens nader de revue te laten passeren. Niet zomaar bouwen, maar maatwerk in de juiste context. Deze uitdagingen rondom zorg, de doorstroming op de woningmarkt en de opvang van vluchtelingen zijn voor ons belangrijke bespreekpunten.

WOZ-voordeel?

Per 1 januari 2016 wordt het heffen en innen van de WOZ uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Kwalitatief en kostentechnisch gezien een verbetering. Eenmalig een kostenpost van ca. € 800.000,- die komt uit de algemene reserve. Deze actie levert een jaarlijks voordeel op van ca. € 200.000,-. Dit voordeel zou uiteindelijk bij u in de portemonnee (als WOZ-betaler) te zien moeten zijn, echter blijkt niets van dit alles waar. De WOZ-heffing blijft gelijk en met de € 200.000,- per jaar wordt er nieuw beleid ontwikkelt en worden er andere gaten gevuld. Eerlijk?

Samenvattend wordt de komende jaren aanspraak gemaakt op de spaarpot van de gemeente om bepaalde zaken mogelijk te kunnen maken/de begroting sluitend te krijgen. Of dit een goede manier is van begroten vragen wij ons af; op een gegeven moment is ook de bodem van de spaarpot van de gemeente dan wel de gemeenschap in zicht.

 

Starters en doorstroming

Deze maand is er naast de begrotingsvergadering ook een reguliere raadsvergadering. Hierbij staan er twee interessante raadsvoorstellen op de agenda voor toekomstige starters en mensen die, buiten hun schuld om, met een restschuld op hun huidige woning zitten.

Beginnend bij de startersregeling juichen wij een voortzetting van deze reeds bestaande regeling toe. De startersregeling zorgt ervoor dat starters in de onderkant van de markt in de eerste jaren meer financiële ruimte krijgen om zo een gedegen start te maken. De startersregeling is vrijwel zonder financieel risico, het betreft hier leningen die vallen binnen de NHG. De NHG regeling staat dus altijd garant voor het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de gemeente via het SVN.

Daarnaast komt er, als opvolging van een oude landelijke regeling, een regeling voor restschuld. De regeling is voor mensen die nu om een bepaalde reden moeten verhuizen, maar dit niet kunnen doordat ze met een restschuld van hun huidige ‘onder water staande’ woning blijven zitten. Mensen in veelal complexe situaties, die doorstroming op de woningmarkt bemoeilijken, krijgen hierdoor weer uitzicht op een toekomst die zowel de huidige woningeigenaar als de toekomstige starter perspectief bieden.

GBB staat achter deze twee regelingen en hoopt dat onze inwoners daar, voor zover nodig, gebruik van kunnen maken.

 

Voordracht nieuwe burgemeester Bronckhorst

Mevrouw Marianne Besselink wordt gefeliciteerd met haar voordracht tot burgemeester van Bronckhorst!

 

Draagvlak zoeken of draagvlak creëren?

De wereld om ons heen staat niet stil, is voortdurend in ontwikkeling en dat brengt ook veranderingen met zich mee. Veranderingen roepen vaak ook weerstand op. Vanuit de vraag wat gaat er gebeuren, wat betekent dit voor mij en mijn directe omgeving?

Het betrekken van mensen bij veranderingen door tijdig en open te communiceren is essentieel voor het creëren van draagvlak om met veranderingen om te kunnen gaan. Dat geeft duidelijkheid ook al ben je het niet met elkaar eens. Niet aan het eind van een proces, maar vroegtijdig. Op deze manier kan een samenwerking ontstaan tussen partijen op basis van betrokkenheid, wederkerigheid en vertrouwen. Een samenwerking die gekenmerkt wordt door vroegtijdig draagvlak te creëren in plaats van achteraf draagvlak te zoeken. Met als resultaat een uitkomst waar alle partijen invloed op konden hebben, waardoor voor een ieder gedurende het hele proces duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat dit betekent.

GBBronckhorst is van mening dat samenwerking zeker bij complexe vraagstukken een must is voor het creëren van draagvlak en vertrouwen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van Dorado Beach, bouw van een vrieshuis in Steenderen, de opvang van asielzoekers in onze gemeente en de ontwikkeling van een megastal in Wichmond.

 

Maatwerk mag niet leiden tot willekeur

Gemeentebelangen Bronckhorst is voor maatwerk. Aansluiten bij de vraag en behoefte, rekening houdend met de (sociale)omgeving maar wel vanuit gelijke kaders, uitgangspunten en zorg voor al onze inwoners.

Onze inwoners moeten en willen weten waar ze zich aan moeten houden. Zij moeten er op kunnen rekenen dat de lokale overheid deze op gelijke wijze toetst en toepast en rekening houdt met de gevolgen voor de omgeving. Immers, leefbaarheid van al onze inwoners moet gewaarborgd zijn!

Maatwerk mag niet leiden tot rechtsongelijkheid of willekeur. Maatwerk vraagt naast vertrouwen en waarborg van de privacy om meer openheid en transparantie in de communicatie en besluitvorming naar onze inwoners.

Geen enkele situatie is gelijk, juist daarom is maatwerk ook goed uit te leggen. Open en tijdige communicatie hierover draagt bij aan begrip, saamhorigheid, wederzijds vertrouwen en de leefbaarheid van Bronckhorst.

Uitleg is noodzaak, zodat onze inwoners weten dat zij op gelijke wijze behandeld en benaderd worden.

 

Wonen in Bronckhorst

Afgelopen maand heeft de raad uitgebreid gesproken over de regionale woonagenda en het initiatiefvoorstel van GBB om het langer thuis blijven wonen mogelijk te maken.

In basis kan GBB zich vinden in de hoofdlijnen die in de regionale woonagenda worden beschreven. Wij zijn verheugd over het feit dat het college heeft aangegeven in de toekomst te willen praten met de raad over de verdere invulling van de vastgestelde regionale woonagenda. De maximaal 385 nieuw te bouwen woningen staat, maar hoe deze gerealiseerd gaan worden daar gaat het om. Het college heeft in de raadsvergadering op onze vraag hierover bevestigd, dat hierbij de behoefte van de inwoners leidend is en niet de contracten cq. verplichtingen met projectontwikkelaars (die doorbouwen voor leegstand puur voor eigen economisch gewin).

Het door GBB ingediende initiatiefvoorstel (om tijdelijk zorgwoningen toe te kennen aan inwoners, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen) haalde helaas geen meerderheid.

Wel zijn door de discussie een aantal andere raadsfracties aan het denken gezet. Men wil in de toekomst nadenken over hoe we het langer thuis kunnen blijven wonen toch mogelijk kunnen maken. Wat ons betreft dan beter laat dan nooit! Zeker nu men vanuit landelijke overheid gestimuleerd wordt langer thuis te blijven wonen, zullen we hierop als gemeente moeten anticiperen.

 

Zorg nabij

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn er in de toekomst niet meer. Alleen nog verpleegplekken voor zware zorg.

Inwoners denken na over waar ze oud willen worden, op wie ze terug kunnen vallen (bv kinderen, buurt ed.) en welke aanpassingen langer thuiswonen kunnen vergemakkelijken. In een plattelandsgebied is het nog belangrijker dat er iemand nabij is. Gelet op de bouwstop is dubbele zelfstandige extra bewoning echter niet meer mogelijk. Een alternatief, inwoning, kan mogelijk tot gevolg hebben dat mensen gekort worden op hun inkomen.

Een tijdelijke extra zelfstandige wooneenheid voor kinderen of naasten zou een oplossing kunnen bieden. Hierdoor kan men toch in nabijheid voor elkaar zorgen als dat nodig is of wordt. Daarmee bereiken we dat jong en oud elkaar kunnen versterken en voorkomen we dat ze naar elders moeten vertrekken.

In de raadsvergadering van 28 mei wordt juist hiervoor een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Bronckhorst behandeld.

 

Verbindend samenwerken - het nieuwe werken

Inmiddels is er veel geprivatiseerd en overgedragen aan stichtingen en verenigingen. Ook naar particulieren wordt veel groenonderhoud overgedragen. Deze vorm van overdracht is meer het overdragen van taken naar u als inwoner, omdat de gemeente deze taken niet meer tot haar kerntaken beschouwt.

Nu is de stap dat initiatieven van u een kans moeten krijgen. Dat is een moeilijk proces van omdenken. Omdat de overheid c.q. gemeente nu moet leren daarin niet leidend/uitvoerend te zijn maar faciliterend! Hierdoor zal het werken van het ambtelijk apparaat en college anders moeten worden. Ook wij als raad hebben daarin een taak.

Wij als Gemeentebelangen Bronckhorst staan open om uw initiatieven aan te horen en waar mogelijk te ondersteunen, zodat deze nieuwe werkwijze werkelijk inhoud gaat krijgen.

Neem gerust contact met ons op.

 

Samen denken en doen!

Daar hebben we U bij nodig en daarom willen we graag met u van gedachten wisselen.

Hiervoor hebben wij een open avond belegd op:

maandag 30 maart 2015 vanaf 19.30 uur

Locatie: Ons Huis Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo (Gld).

Uitgangspunt is dat het voor onze inwoners (huidige en toekomstige) van jong tot oud goed wonen, werken en leven is in Bronckhorst. Daarvoor hebben we een aantal onderwerpen.

  1. Wonen
  2. Zorg
  3. Werk
  4. Mobiliteit

Wat houdt u bezig? Waar maakt u zich zorgen over?

Waar loopt u tegen aan? Wat zou u anders willen? Wat kan beter?

En wat kunnen en moeten we daarvoor doen!

Maar ook ideeën of initiatieven die u wilt verwezenlijken. Vragen of opmerkingen daarover horen wij graag.

Vrije inloop of aanmelden, beide mag.

Als u zich aanmeldt met uw vraag kunnen wij ons natuurlijk beter voorbereiden.

U kunt dat doen via info@gbbronckhorst.nl.

Wij zien u graag.

 

Onafhankelijkheid is een must!

Een enkeling van u zal er wel eens mee te maken hebben gehad, de bezwaren of klachtenprocedure bij de gemeente. Tot nog toe worden alle klachten afgehandeld door de gemeente zelf middels een extern klachtenadviseur. U kunt nu de vraag stellen, hoe onafhankelijk is dit proces?

Een nieuw voorstel ligt voor, om een eigen gemeentelijke ombudsman te gaan aanstellen met een nieuwe eigen klachtenprocedure. Wij vragen ons af, hoe onafhankelijk is dit proces? Afgelopen commissievergadering nog schiet een wethouder meteen in de verdediging voor zijn ambtelijk apparaat. Om elke discussie van vooringenomenheid te voorkomen willen we toch juist onafhankelijkheid? Er is namelijk ook een nationale ombudsman in Den Haag, waar wij als gemeente bij kunnen aansluiten. Dat is pas onafhankelijk! Aansluiten bij een goede onafhankelijke nationale ombudsman is volgens ons dan ook de enige juiste keuze.

 

Kansen voor Bronckhorst!

Winkeltijden

We leven steeds meer in een 24-uurs economie. Velen van u zullen ook wel eens inkopen doen op een zondag. Helaas kunt u tot op heden bijna niet in onze gemeente terecht, gevolg: inkopen worden die dag gedaan buiten onze gemeente. Voor enkele winkels kan dit de doodsteek zijn. Gelukkig ligt nu een voorstel voor om openingstijden op zondag vrij te stellen. Burgerparticipatie: Winkels met haar klanten zijn prima zelf in staat om te bepalen of zij open gaan. GBB heeft het vertrouwen dat ondernemers en inwoners zelf een goede invulling kunnen geven aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving.

Glasvezel in buitengebied

Wel of geen bestaansrecht in het buitengebied, daar gaat het in onze ogen om. Steeds meer is de maatschappij (jong, maar ook zeker oud) afhankelijk van internet, of we nu willen of niet. Glasvezel is de oplossing en de markt (KPN, etc.) laten u al jaren in de kou staan. De gemeente wil samen met de provincie een glasvezelbedrijf oprichten, de kans voor het buitengebied van Bronckhorst om een positieve draai te geven aan de krimp. Onze oproep: stap vooral in en zorg dat we als gemeenschap de boot niet missen!

 

Gemeentelijk monument: Voor wat hoort wat!

Nadat tijdens het TBB (Toekomst Bestendig Bronckhorst) proces veel subsidies zijn gesneuveld vanuit een filosofie dat bepaalde taken niet bij de gemeente thuis horen, vindt nu na een evaluatie langzaam een bezinning plaats. Gelukkig, want veel subsidies zijn vaak de basis om voor andere subsidies (provincie en rijk) in aanmerking te komen.
Op voordracht van GBB is de subsidie voor molens in stand gebleven.
Evenals bij de subsidies voor plaatselijke verenigingen vinden wij het van groot belang dat ook de subsidie voor gemeentelijke monumenten terugkomt.

Deze monumenten verfraaien Bronckhorst en er worden eisen en beperkingen aan dergelijke monumenten gesteld en opgelegd. Daar hoort ons inziens dan ook iets tegenover te staan, hoe gering ook. Een blijk van waardering, die ook op provinciaal- en rijksniveau kansen biedt om een monument in stand te houden. Ook legeskosten voor monumenten dienen goed onder de loep te worden genomen om extra kosten te voorkomen, tevens dient interne afstemming verbeterd te worden, zodat niet het ene loket iets toestaat wat het andere loket verbiedt.

GBB zal daar op toezien. Mocht u vragen en/of opmerkingen hierover hebben voelt u zich vrij dit bij ons te melden.