LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2017

Klankbordgroep vitale kernen, serieus of farce?

Een maand geleden zijn in beslotenheid de kernen voor wat betreft bouwmogelijkheden via een voorbereidingsbesluit door een meerderheid van de gemeenteraad op slot gezet.

Nu mag er worden ingesproken, meegedacht of iets van die orde door onze inwoners. Dan zou het goed zijn dat serieus te nemen.

Kijkend naar woningbouw in Zelhem verschuilt de wethouder zich achter de woningbouwcorporatie ProWonen. Deze organisatie kan van alles bedenken, maar doet dat altijd in nauw overleg met de gemeente. Zeker als de bouwlocatie van de gemeente is.

Vele inwoners in Zelhem vinden dat de bibliotheek moet blijven waar hij zit en willen het park daarachter behouden als “groene long”. Uiteraard kunnen er meer activiteiten in het monumentale pand worden ondergebracht. GBB is het daar mee eens. Luisteren naar je inwoners; zij leven daar tenslotte.

De wethouder is namens het college een andere mening toegedaan. Is inspraak middels een klankbordgroep nu een farce? Wat vindt u? U heeft nu in ieder geval iets om over na te denken. Wat vindt u belangrijk voor de kernen?

Wie bepaalt uw leefomgeving, u of het college?

Alvast hele fijne feestdagen en tot in 2018!

 

(Samen) wonen en samenwerken

GBB wil dat de gemeente Bronckhorst ook voor de toekomst leefbaar blijft. Dan is het van groot belang dat er voor jong en oud mogelijkheden zijn om (samen) hun woonwens in te kunnen vullen. Denk bijvoorbeeld aan dubbele bewoning (in het buitengebied) of nieuwe woonvormen. De afgelopen jaren is echter ook sterk ingezet op het verminderen van het aantal nieuwe woningen. GBB heeft daarop zeker ook kritiek geuit, omdat we de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep ondersteunen.

Nu blijkt er weer ruimte te zijn om nieuwe woningen toe te voegen binnen de aantallen die we in de regio hebben afgesproken. Daarbij moeten volgens GBB de wensen en behoeften van inwoners centraal staan. Veel jongeren hebben inmiddels laten weten dat er wensen en behoeften zijn. Daarom heeft GBB tijdens de behandeling van de begroting óók ingestemd met intensievere inzet om aan die wensen en behoeften van jongeren invulling te geven. Maar laten we de wensen en behoeften van ook oudere inwoners niet vergeten! Volgens GBB kunnen daarvoor ook weg bestemde bouwmogelijkheden van particulieren ingezet worden. Ook dat kunnen juiste locaties zijn om de juiste woning voor de juiste doelgroep te realiseren. We zullen wat dat betreft moeten samenwerken en tegelijkertijd ook met een integrale blik moeten bekijken hoe bijvoorbeeld leegstand van boerderijen en winkel- en kantoorpanden kan worden voorkomen en opgelost.

Samenwerking rondom zorg en de manier waarop we met andere gemeenten in de Achterhoek samenwerken, staat ook de komende raadsvergadering op de agenda. GBB is zeker voorstander van samenwerking, zeker als dit meerwaarde heeft en als u als inwoner daarbij ook gebaat bent. GBB zal dit met een positieve maar ook een kritische blik volgen.

Zijn er actuele zaken die u met ons wilt delen? Neem dan gerust contact op.

 

Open en transparant

In de raadsvergadering van september jl. is in een besloten raadsvergadering een voorbereidingsbesluit genomen door een deel van de raad, waarbij 4 vitale kernen (Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem) voor een groot deel bestemmingsplan technisch op slot zijn gezet voor een jaar om daarmee ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Vitale kernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente nu en in de toekomst. Besluitvorming in deze dient dan ook open en transparant te zijn. Nauw overleg met onze inwoners en het bieden van ruimte voor ondernemerschap zijn randvoorwaarden om vitale kernen te behouden.

GBB heeft moeite met deze wijze van besluitvorming achter gesloten deuren. Juist daar waar de leefbaarheid een bepalende factor is zou je moeten vertrouwen op de inbreng van onze inwoners. En dat vereist ook bestuurlijke openheid en transparantie zodat we verbinding houden met de samenleving en inwoners weten wat er speelt. Omdenken van bestuur is nog ver weg. Zeggen is één en doen is twee. Dat is de reden waarom GBB aan deze besluitvorming niet heeft meegedaan.

 

Woningcontingenten weg ermee!

Door de 7 Achterhoekse gemeenten en de Woningcorporaties wordt onderzoek gedaan wat de woonwensen en leefbaarheid zijn voor de inwoners van de Achterhoek.

De recente bijeenkomst met een goede opkomst in de Radstake toont naar ons oordeel aan dat de visie van woningcontigentering over boord moet. Dat wil niet zeggen dat er maar ongebreideld gebouwd moet gaan worden. Maar zorgvuldig kijken wat de inwoners van jong tot oud echt willen en waar ze dat willen. Bijvoorbeeld woningsplitsing in het buitengebied. En zo zijn er vast veel meer voorbeelden te bedenken.

Laten we hopen dat deze ontwikkeling, waar naar ons oordeel al heel lang de behoefte bestaat en zeker in Bronckhorst, nu ook echt verwezenlijkt wordt. De bepalende factor in deze is de overheid.

Pretendeer niet zelf het wiel uit te vinden. Faciliteer, zoals dat in de participatiesamenleving zou moeten. Laten we er van uit gaan dat het werkelijk wordt ingevuld voor een ieder en niet dat sprake is van een of andere verkiezingscampagne.

 

Zomerreces

Voor ons als fractie staat het zomerreces voor de deur. Tijd om even de batterij op te laden. Wij wensen u allen ook een goede vakantie toe.

Maar ook willen wij een ieder van u bedanken, die onze fractie hebben ondersteund met inspreken en uitleggen van de problematieken die zij tegen kwamen. Dit heeft ons in ons werk in de raad gesterkt. Uw inbreng is voor ons van groot belang om ons werk goed te doen en goede afwegingen te maken in onze beslissingen.

Ook na de vakantie kunt u op ons rekenen en rekenen wij op u.

Wilt u kennis maken met onze fractie of ons politiek ondersteunen, neem gerust contact met ons op.

 

Subsidie voor jong en oud

In de gemeente Bronckhorst is flink bezuinigd op het verenigingsleven. Het beheer van sporthallen, clubgebouwen, sportvelden en zwembaden is afgestoten en subsidies zijn vrijwel geheel geëlimineerd. Ter compensatie zijn belastingkortingen gerealiseerd voor verenigingen die gebouwen in eigen beheer hebben. Maar hoe zit het met verenigingen die geen eigen gebouw hebben en elders ruimtes huren?

GBB maakt zich sterk voor het behoud van het verenigingsleven binnen Bronckhorst. Subsidies zijn nu echter alleen gericht op jeugdleden terwijl veel verenigingen sterk afhankelijk zijn van de inzet van oudere leden. Participatie van jong en oud is belangrijk voor het verenigingsleven en behoud van de leefbaarheid voor al onze inwoners!

Doordat subsidies zich beperken tot jeugdleden en verenigingen met een eigen gebouw worden bevoordeeld ontstaat er rechtsongelijkheid. Verenigingen lopen leeg of lidmaatschapsgelden worden voor velen te hoog. Maar… deze inwoners kunnen zich melden aan het gemeenteloket?! Wij zijn van mening dat we met deze bureaucratische lapmiddelen volledig het doel voorbij schieten.

GBB vindt dat het anders moet. Verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en participatie van jong en oud. De gemeente dient dit te stimuleren door een helder en gelijkwaardig subsidiebeleid.

 

Visie of niet ...?

Al geruime tijd wordt gesproken om een integraal bestemmingsplan buitengebied voor Bronckhorst vast te stellen. Hierbij hebben een aantal fracties aangegeven dat zij een visie willen maken op basis van eigen inbreng en ook de inbreng van onze inwoners, want een visie moet breed gedragen worden. Bovendien komen er in het buitengebied zoveel factoren bij elkaar, zoals de agrarische sector, burgers, bedrijven en dus is leefbaarheid een heel belangrijk aspect. Zeker om met elkaar samen te leven en te genieten in alle gezondheid van al het moois wat wij in het buitengebied hebben.

Het college heeft aan de fracties een aantal stellingen voorgelegd. Hierop hebben alle fracties individueel geantwoord, maar dat is geen visie. Een debat met de fracties en u als inwoners over ons buitengebied zou moeten kunnen leiden tot een visie. Misschien per gebiedsdeel, maar dat komt er dan wel uit.

Nu staat het bestemmingsplan buitengebied ter behandeling in de raad, zonder dat deze raad een visie heeft geformuleerd. Er zijn inmiddels al meer dan driehonderd zienswijzen ontvangen. Is dat visie?

Laten we dat als raad gebeuren of nemen we het initiatief in eigen hand? Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald...

 

Waarom GBB de Raad verliet......

Wij willen als fractie verantwoorde en gewogen besluiten kunnen nemen. Tijdens de laatste raadsvergadering werd de Raad, wederom op het laatste moment, een gewijzigd voorstel aangereikt voor het wegbestemmen van woonlocaties. Dit terwijl de wethouder in de commissievergadering aangaf dat er met alle betrokkenen langdurig en uitvoerig gesproken was en het voorstel onomkeerbaar was.

Vlak voor de Raadsvergadering bereikt ons een gewijzigd voorstel waarbij met een beperkt aantal partijen gesprekken zijn gevoerd en overeenkomsten gesloten zijn middels verkoop/uitruil van wooncontingenten. Met de overige belanghebbenden is hierover niet gesproken en deze mogelijkheid niet aangereikt.

GBB is voorstander van passende oplossingen die een bijdrage leveren aan een goed woon- en leefklimaat in de gemeente Bronckhorst. Wij zijn dan ook blij dat er een oplossing is gevonden voor de bouw op de locatie in Keijenborg en Wichmond.

Echter ons is onduidelijk hoe deze oplossingen tot stand zijn gekomen. Wij hebben het college al vaker gevraagd om kaders vast te stellen voor maatwerk. Zodat we tot gewogen en rechtvaardige besluiten kunnen komen die voor al onze inwoners gelden en op gelijke wijze worden toegepast. Ook is ons niet duidelijk waarom in Zelhem woonlocaties voor senioren zijn wegbestemd terwijl hier een dringende behoefte ligt. Had hier ook een passende oplossing kunnen worden geboden?

Wij hebben de Raad verzocht het gewijzigde voorstel van de agenda te halen opdat er een open en transparant proces en evenwichtige en rechtsgelijke besluitvorming kan plaatsvinden. Waarbij een ieder de mogelijkheid krijgt om in openbaarheid in te kunnen spreken, vragen te stellen of discussie te kunnen voeren. Dit heeft het niet gehaald. De keus die ons restte was Voor of Tegen stemmen of onthouden van stemming. Dit laatste kan alleen door de Raadszaal te verlaten.

 

2017

GBB wenst u allen allereerst een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

2017 zal een jaar worden, waarin duidelijk wordt of de door de Gemeenteraad genomen besluiten ook de goedkeuring van de rechterlijke macht krijgen, zoals bijvoorbeeld het vrieshuis Aviko , uitbreiding Dorado- Beach en de ontwikkelingen aan de Polweg.

Wij zullen aandacht blijven houden voor de vele vragen die ons bereiken over woningsplitsing in het buitengebied en de vragen over woningbouw op specifieke locaties.

Ook de vele zienswijzen over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal het nodige werk betekenen voor onze raad.

U mag van ons verwachten dat wij constructief op de inhoud onze afweging maken, waarbij wij rekening houden met aspecten zoals menselijke maat en leefbaarheid.

Ook dit jaar staan wij voor u klaar om u aan te horen en waar mogelijk van antwoord te voorzien of u verder op weg te helpen. Meld u gerust.