LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2018

Van 2018 naar 2019

Het einde van het jaar is in zicht. De laatste ontwikkelingen vinden nog op het politieke niveau plaats met het bespreken van het programmaplan voor 2019, waarin is opgenomen waar het komende jaar op wordt ingezet. Op 13 december zal de gemeenteraad over dit programmaplan een besluit nemen.

Maar december staat bovenal ook in het teken van de feestdagen. Momenten die met familie en vrienden worden gevierd met in gedachten ook degenen die niet meer in ons midden zijn. Momenten waarop stil wordt gestaan bij wat is gebeurd en vooruit wordt gekeken naar wat komen gaat.

Wij willen u allen bij deze dan ook fijne feestdagen toe wensen en een gezond en voorspoedig 2019!

 

Van glasvezel tot jeugdburgemeester

Op 9 november is dan eindelijk echt begonnen met aanleg van glasvezel in het buitengebied. Een noodzakelijke stap voor de leefbaarheid van het buitengebied en om de digitale bereikbaarheid te verbeteren. Diezelfde dag vond ook de Mantelzorgverwendag plaats. Niet vaak genoeg kan de waardering worden uitgesproken voor degenen die zorgen voor een familielid, vriend of buur.

In diezelfde week, op 8 november, stond ook de raadvergadering deels in het teken van zorgen. Maar dan om de zorgen over de ontwikkeling van de geitenhouderij aan de Schooltinkweg. De zeer enthousiaste Evi Otten werd als jeugdburgemeester van onze gemeente geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

Tijdens de overvolle gemeenteraad zijn er ook besluiten genomen over het tweede veegplan in 2018 voor het landelijk- en stedelijk gebied over meer dan 30 locaties, hebben er onlangs meerdere energierally's plaatsgevonden, hebben de Vitale Kernen Hengelo, Steenderen en Zelhem hun toekomstvisies gedeeld en is de startnotitie wonen aangenomen van GBB-wethouder Blaauw. Kortom de afgelopen weken is het nodige gebeurd.

 

Actueel woonbeleid en waarom nieuwe inwoners naar Bronckhorst komen

Het wonen in Bronckhorst en de woonwensen van jong en oud hebben altijd de aandacht gehad van GBB. Het college heeft de Startnotitie Actualisatie Lokaal Woonbeleid opgesteld en deze ligt op 8 november voor aan de raad. Deze notitie moet er voor zorgen dat iedereen, jong en oud, binnen afzienbare tijd een passende woning kan vinden in een aantrekkelijke leefomgeving of prettig kan blijven wonen.

Rond de 200 reacties op een vrijkomende huurwoning, koopwoningen die binnen enkele dagen worden verkocht, jongeren die naar plaatsen buiten de gemeente vertrekken, geven aan dat de behoefte om te wonen in Bronckhorst groot is.Tegelijkertijd hebben wij ook gehoord dat meerdere mensen juist ervoor kiezen om terug te keren naar de hun roots in de gemeente Bronckhorst. Of er bewust voor kiezen in onze gemeente te gaan wonen. Laten we voor iedereen mogelijkheden bieden!

Het ontwikkelen van een vernieuwingsfonds is één van de uitgangspunten voor het actualiseren van het woonbeleid. Een goede zaak omdat hiermee één van de mogelijke oplossingen wordt ontwikkeld voor het toekomstige moment dat demografische ontwikkelingen ons daadwerkelijk mochten noodzaken slechte woningen of woningen waar geen vraag meer naar is ‘uit de markt te halen’. En zeker met een dergelijke oplossing in de hand, zou het toevoegen van woningen om nu in woonwensen te voorzien weer tot de mogelijkheden kunnen behoren.

 

Eerste raadsspreekuur

Op 6 september heeft het eerste raadsspreekuur plaatsgevonden. Een voorbeeld hoe we willen werken aan een meer open en uitnodigende gemeente. De eerste bijeenkomst was goed bezocht en we hebben dit als zeer nuttig en zinvol ervaren. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten met inwoners van Hengelo, Vorden en Zelhem over de toekomst van hun eigen bibliotheek. De Bieb heeft/krijgt een andere functie in de samenleving, namelijk als een plek waar mensen, ideeën en denkkracht bij elkaar komen. Omdat GBB bij de bijeenkomsten aanwezig was, hebben we een indruk gekregen welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de kernen. Het aantal belangstellenden en de sfeer was bij elke bijeenkomst anders maar herkenbaar voor ieder dorp. GBB heeft bij deze bijeenkomsten geproefd hoeveel energie en creativiteit er is bij de inwoners. Bij elke bijeenkomst werd een foto van een wildwaterraftende kanoboot geselecteerd, wat staat voor een goed geoliede samenwerking om het doel te bereiken. Aanwezigen gingen met een goed gevoel naar huis. Daar doen wij het als GBB dus voor!!

 

Anpakken: ideeënavond 27 juni de Kei Steenderen

Afgelopen woensdagavond vond in gemeenschapshuis de Kei in Steenderen een ideeënavond plaats van Stichting Pak An. GBB was er bij om een indruk te krijgen welke ideeën er allemaal zijn.

Tijdens deze avond konden inwoners een idee lanceren waarbij ze ondersteuning konden krijgen van de andere aanwezigen om zodoende hun idee verder te brengen. Deze avond heeft mede door de organisatoren Johan Godschalk en Linda Commandeur laten zien hoeveel veerkracht er in onze samenleving zit. Hoe de kathedraal van Baak een goede functie kan krijgen binnen de Baakse gemeenschap was één van de vragen die tijdens de ideeënavond aan de orde kwam. Een brainstormsessie met mede inwoners en de organisatoren, met elk een eigen netwerk, levert dan veel op.

Hoewel de gemeente Bronckhorst geld beschikbaar heeft gesteld voor sociale initiatieven die vanuit de samenleving ‘naar boven komen’, wordt hiervan echter nog (te) weinig gebruik van gemaakt. Dit terwijl het op woensdagavond 27 juni in Steenderen borrelde van inspirerende en goede ideeën en iedereen die dat wil elke vrijdagochtend in het gemeentehuis binnen lopen om ondersteuning te krijgen om zijn of haar idee, waardoor inwoners mee kunnen blijven doen in de samenleving, verder te brengen. Heeft u een idee, pak het an! Gewoon doen!

GBB wenst iedereen tot slot een goede zomer toe.

 

Nieuwe college van B&W geïnstalleerd

Donderdag 7 juni is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Tevens is afscheid genomen van het college dat van 2014 tot maart 2018 de gemeente heeft bestuurd. GBB heeft nadrukkelijk aangeven juist ook NA de verkiezingen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties binnen onze gemeente in gesprek te willen (blijven). Vanaf september worden er daarvoor al raadsspreekuren ingesteld. Daarnaast willen wij als partij na de zomervakantie actief met u in contact komen. Hoort u niets van ons en wilt u bijvoorbeeld als ondernemer meer vertellen over uw bedrijf? Of heeft u (samen met anderen) ideeën of initiatieven bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of zorg die u (nog meer) onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar fractie@gbbronckhorst.nl of bel met 06-11580593.

 

Han Pelgrom fractievoorzitter GBB

Han Pelgrom is deze week gekozen als nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst. Hij volgt Evert Blaauw op, die als kandidaat-wethouder is voorgedragen.

Han Pelgrom was eerder commissielid en sinds kort raadslid bij GBB en hij is relatief nieuw in de politiek. Hij was in het dagelijks leven werkzaam in de zorgsector o.a. als ARBO-adviseur.

Hij wil verbinden en samenwerken met een ieder, een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof inwoner en overheid en samen met inwoners en partijen werken aan een mooi toekomstbestendig Bronckhorst waar het goed wonen en werken is.

 

Kandidaat‐wethouders Bronckhorst

Gemeentebelangen Bronckhorst, de VVD en GroenLinks spreken onder leiding van formateur Gerard van den Hengel sinds eind april met elkaar over het vormen van een nieuwe coalitie. Deze gesprekken zijn zorgvuldig opgepakt en lopen voorspoedig. In een eerdere fase is er onderling gesproken over de grote maatschappelijke opgaven voor de komende jaren en zijn beleidsthema’s verder uitgediept. Op 22 mei is er naar de inbreng van de inwoners van de gemeente geluisterd, die hiervoor waren uitgenodigd op het gemeentehuis. Op 24 mei zal nog een consultatie met de gemeenteraad plaatsvinden. Met deze input zal het coalitieakkoord afgerond gaan worden.
Nu de eindstreep in zicht komt hebben de partijen een selectie gemaakt van kandidaat-wethouders die de komende periode met burgemeester Marianne Besselink het College van B&W zullen vormen. Gemeentebelangen Bronckhorst, de VVD en GroenLinks hebben besloten om ieder één wethouder naar voren te schuiven. Daarmee zal er één wethouder minder benoemd worden dan in de voorgaande periode. Zo willen de partijen de onderlinge gelijkwaardigheid benadrukken en inzetten op een slank en krachtig bestuur met focus. Bij de selectie van kandidaten is nadrukkelijk aandacht besteed aan de kracht van het team als geheel, met diversiteit in achtergronden en een gedeelde visie op de gewenste uitnodigende bestuursstijl.

De kandidaat‐wethouders zijn: Evert Blaauw (Gemeentebelangen Bronckhorst). Blaauw woont in Zelhem. Tot op heden is hij Raadslid en fractievoorzitter. Blaauw werkt als ondernemer en senior consultant.
Willem Buunk (VVD). Buunk woont in Steenderen. Hij was tot 2015 Raadslid in Utrecht. Buunk werkt als adviseur omgevingsbeleid.
Paul Hofman (GroenLinks). Hofman woont in Doesburg1. Hofman is tot op heden Statenlid in Gelderland. Hij werkt als manager voor een zorgorganisatie.

 

 

Laat óók op 22 mei weten wat u belangrijk vindt!

Wellicht heeft u via de krant of sociale media gelezen dat GroenLinks, VVD en GBB u, als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie, op 22 mei vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis uitnodigen om te delen wat u belangrijk vindt over bijvoorbeeld wonen, werkgelegenheid, leefbaarheid, openbare ruimte en natuur, zorg, welzijn en duurzaamheid.

Misschien vraagt u zich af waarom u op dit moment wordt uitgenodigd terwijl u op 21 maart met de gemeenteraadsverkiezingen ook heeft laten weten wat u belangrijk vindt.

Volgens GBB moet dat ons er niet van weerhouden om ook op dit moment na de verkiezingen, waar gewerkt wordt aan een nieuwe coalitie, te willen weten wat u belangrijk vindt. Juist als het gaat om wat er de komende jaren moet gebeuren om in de gemeente Bronckhorst aangenaam te kunnen wonen, werken, recreëren en voor elkaar te kunnen zorgen. Zodoende kunnen we gezamenlijk de uitdagingen benoemen en oppakken die ons de komende jaren te wachten staan.

Eén van die uitdagingen die op dit moment zeer actueel is, speelt in Vorden wat betreft het voortgezet onderwijs. In mei staat een voorstel dat daarmee samenhangt op de agenda van de gemeenteraad. Wilt u met ons delen wat u daarvan vindt? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Coalitiebesprekingen

GBB heeft het gesprek gevoerd met CDA om te bekijken of er een mogelijkheid is te komen tot een coalitie. In dit gesprek is ook teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar, waar beide partijen grote verschillen van inzichten hadden.

GBB is een realistische partij die trouw wil blijven aan zichzelf en haar kiezers, hierbij staat een omslag in bestuurscultuur centraal waarbij wij de verbinding en het vertrouwen met onze inwoners willen herstellen. Naast deze cultuursomslag zijn er ook diverse inhoudelijke verschillen waar GBB de afgelopen jaren andere keuzes heeft gemaakt dan het CDA voorstaat.

Deze verschillen zijn tijdens het gesprek aan bod geweest. Hoewel GBB constateert dat het CDA in hun visie verandert, ontbreekt het vertrouwen hierop een coalitie met elkaar op te zetten.

Daarom ziet GBB geen andere mogelijkheid dan deze onderhandelingen stop te zetten.

Zoals in het informatiedebat door de meerderheid aangegeven, zal GBB met GroenLinks de onderhandelingen voor een nieuwe formatie oppakken. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hiervan bericht doen.

 

'Wij kunnen eindelijk bouwen in Bronckhorst'

In een artikel met deze kop in de Gelderlander van woensdag 11 april delen jongeren uit Hengelo, Vorden, Steenderen en Zelhem hun enthousiasme om samen met elkaar een eigen woning te gaan bouwen. Waar GBB al jaren voor vecht, lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren: beweging op de woningmarkt.

In Steenderen blijkt het aantal geïnteresseerde jongeren achter te blijven, we hopen echter dat jongeren uit de omgeving van Steenderen wel hun woonwensen kunnen vervullen. Daarnaast worden nu ook de woonwensen van jongeren in Keijenborg, Halle en Hummelo in beeld gebracht. GBB is benieuwd naar de uitkomst.

Laten we naast nieuwbouw en de woonwensen van jongeren ook aandacht hebben voor de woonwensen van ouderen en de vraag hoe we de bestaande woningen passend kunnen maken zodat iedereen goed kan wonen in onze gemeente. GBB gaat daar de komende vier jaar graag samen met u als inwoners en ondernemers en de andere politieke partijen mee aan de slag.

Kom gerust met GBB hierover in contact.

 

Stemmers bedankt!

Op 21 maart hebben meer inwoners van Bronckhorst de weg naar de stembureaus gevonden. Alle oppositie partijen winnen in aantallen stemmen, een duidelijk signaal dat het niet op de huidige manier verder kan. Gemeentebelangen Bronckhorst is erg blij dat ruim 4100 inwoners het vertrouwen geven aan onze partij om als tweede grootste partij, met 6 zetels u te vertegenwoordigen. Samen met u en samen met alle andere inwoners willen wij er de komende 4 jaar voor zorgen dat Bronckhorst groeit. Wij gaan ons inzetten voor een sterke raad en bestuur. Een raad waar vertrouwen de basis is en een bestuur die de hoofdlijnen uitzet en niet alles in beton giet. Want Bronckhorst laten groeien doen wij niet alleen. Dat doen we met inwoners, bedrijven, stichtingen, verenigingen, instellingen, oppositiepartijen, coalitiepartijen, college en ambtenaren van de gemeente in een collectief verband.

Om af te sluiten, alle stemmers op GBB bedankt voor het gegeven vertrouwen. U kunt ons altijd aanspreken op zaken die u aangaan. U bent van harte welkom op één van onze fractiebijeenkomsten of stuur ons een mailtje.

Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Laat Bronckhorst groeien!

Fractie van Gemeentebelangen Bronckhorst

 

De verkiezingen, en dan?

Met het plakken van de verkiezingsborden op 10 februari zijn de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Sinds dat moment worden aan u als inwoners van de gemeente Bronckhorst allerlei beloftes gedaan voor de komende vier jaar over bijvoorbeeld het wonen en voor elkaar zorgen in onze gemeente. Die beloftes komen natuurlijk voort uit dat wat de afgelopen vier jaar allemaal met succes is opgepakt, wat is blijven liggen en wat anders had gekund. Vaak heeft u zich daarover ook laten horen en weet u GBB ook te vinden, nu in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart. Maar ook na 21 maart moet dit contact er blijven!

Wij willen vanuit een positieve benadering de kansen, die u als inwoners ziet met u oppakken en Bronckhorst daarmee laten groeien. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Stem daarom niet alleen op 21 maart op GBB. Maar laat uw stem juist ook na 21 maart aan ons horen om gezamenlijk kansen voor Bronckhorst te benutten! Wij staan voor u klaar. Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Het GBB-Team

 

Lijsttrekker, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend!

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst is Evert Blaauw unaniem gekozen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 gehouden gaan worden.

Ook zijn de 18 kandidaten tellende kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 zijn hier in te zien op de website van Gemeentebelangen Bronckhorst.

GBB ziet met het verkiezingsprogramma ‘Laat Bronckhorst Groeien!’ de verkiezingen met vertrouwen tegemoet en staat met haar kandidaten klaar om de gemeente Bronckhorst de kansen te geven die het verdient.

 

Bronckhorst houdt burger buiten de deur!!!

Het gemeentehuis wordt door ons allen betaald, maar het bestuur bepaalt voor wie en wanneer het toegankelijk is.

Per 1 januari heeft de gemeente echter besloten uitsluitend nog op afspraak te werken. Bedenkt u zich dus tussen het werk door om even snel langs het gemeentehuis te gaan voor het aanvragen of ophalen van een nieuw paspoort of rijbewijs? Of wilt u als kersverse ouders graag de geboorte van uw zoon of dochter komen aangeven? Dan komt u bedrogen uit! U wordt linearecta naar de uitgang verwezen om eerst telefonisch of via de website een afspraak te maken.

Hoezo klantvriendelijk en verbindend. De afstand wordt groter, we zijn alleen nog digitaal bereikbaar en dit met de wetenschap dat het grootste deel van Bronckhorst niet beschikt over glasvezel en toegankelijk internet. Maar ook lijkt het alsof we alle mogelijkheden benutten om de burger uit het gemeentehuis te weren! Is dit de nieuwe manier van verbindend werken?

Een gemeentehuis hoort niet op slot, maar is een huis van alle inwoners. De gemeente dient zicht ten alle tijden dienstbaar op te stellen naar haar inwoners!