LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2019

Ouderdom komt met gebreken

We leven gezonder en worden ouder, maar aan het eind van het leven komt voor bijna iedereen het ongemak om de hoek kijken. Steeds meer ouderen doen een beroep op de gemeente voor hulp in hun dagelijks leven zoals persoonlijke ondersteuning, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Dit om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt sinds 2015 door gemeenten uitgevoerd voor ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners. Tot op heden keek de overheid naar inkomen en vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Vanaf 2020 verandert er iets. Er geldt dan een voordelig en vast tarief voor huishoudelijke hulp op maat. Elke zorgvragende kan gebruik maken van een nieuw abonnementstarief van maximaal € 17,50 per 4 weken huishoudelijke hulp. Je ziet nu al dat zo'n vast laag tarief een sterk aanzuigende werking heeft en dat de kosten enorm oplopen terwijl de inkomsten (geen eigen bijdrage meer) dalen.

GBB ziet dat de WMO-budgetten al op korte termijn ernstig uit de pas dreigen te lopen. GBB is van mening dat er meer aan de preventiekant moet worden gedaan. er dienen meer aangepaste, op maat gesneden en betaalbare woningen voor deze doelgroep te worden gerealiseerd. Ook inzetten op valpreventie bij 85-plussers zorgt ervoor dat er langer verantwoord en veilig thuis kan worden gewoond en voorkomt dat mensen meer zorg gaan vragen.

Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin wensen u allen prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.

 

Gemeente Belangen Bronckhorst viert feestje

Deze maand is het 10 jaar geleden dat Gemeente Belangen Bronckhorst is opgericht. Begonnen als eenmansfractie is GBB nu vertegenwoordigd met 6 zetels in de raad. Ook maakt GBB voor het eerst deel uit van de coalitie. Wethouder Evert Blaauw heeft onder andere Zorg en Welzijn & Woonbeleid in zijn takenpakket zitten. Beleidsterreinen waar de nodige voorwaartse stappen inmiddels zijn gezet.

Daarnaast heeft de GBB-fractie onlangs het voortouw genomen in een amendement over uitstel van hoge windmolens in de Routekaart.Als enige lokale partij in Bronckhorst staat GBB vanzelfsprekend heel dicht bij haar inwoners. Wij luisteren graag en willen met u in gesprek over o.a. verkeersveiligheid, zwembaden, PGB’ s, kleine kernenbeleid met dorpsbelangen en onderwijshuisvesting. Op dinsdagavonden kunt u na afspraak in het gemeentehuis met Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin in gesprek.

Ook zoeken wij als fractie actief bewonersgroepen op zoals de toeristische en recreatieve ondernemers.Wilt u ook een actievere rol in de lokale politiek, of juist aan de zijlijn? Ook daarvoor bent u welkom bij GBB.

Op naar de komende 10 jaar 😉

 

Werk in uitvoering, dat in uitvoering blijft

Sinds de verkiezingen van 2018 vormen GBB, VVD en GroenLinks de coalitie van Bronckhorst. Ons college heeft al veel positieve ontwikkelingen laten zien die voor de samenleving van Bronckhorst van belang zijn.

Bijvoorbeeld

  • Er is een start gemaakt met nieuw beleid voor recreatie en toerisme in Bronckhorst
  • Het is weer mogelijk geworden om onder bepaalde voorwaarden woningen te splitsen en nieuwe woningen te bouwen, in het bijzonder voor jongeren en ouderen
  • Er is een basis gelegd om óók in de toekomst (in de breedste zin van het woord) de zorg te kunnen verlenen aan de mensen die zorg nodig hebben en tegelijkertijd zicht en grip te krijgen op de bijbehorende kosten
  • GBB vindt dat onze samenleving goed en duurzaam met het milieu en de natuur moet omgaan
  • GBB vindt dat de gemeente een goede gesprekspartner moet zijn en blijven voor onze inwoners en ondernemers

Kortom: De begroting voor de periode 2020-2023 laat naar tevredenheid van GBB zien dat het college onder andere op het gebied van recreatie, wonen en leefbaarheid, ondernemen en werkgelegenheid, landbouw en natuur en zorg en welzijn de nodige inzet heeft gepleegd.

Wat wel en wat niet?

Daarnaast laat de begroting zien dat er ook nog uitdagingen op ons af (kunnen) komen. Allereerst blijft het een (financiële) uitdaging om aan de zorgtaken invulling te geven, bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Daarnaast laat de begroting ook zien dat het achterstallige onderhoud van de wegen hoge kosten met zich mee gaat brengen.

Ook wordt in de begroting aangegeven dat er kosten aan zullen komen voor het herstel of het vervangen van het groen in de wijken.

GBB vindt het van belang dat de gemeente financieel gezond is. En wil werken aan een leefbare en gezonde, vitale samenleving, waar iedereen zich thuis voelt. Ondanks alle ontwikkelingen blijft het moeilijk om inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans te houden. GBB ziet dat overzicht met belangstelling tegemoet en gaat graag het gesprek hierover aan.

Op 7 november komen we hier met de algemene beschou­wingen op terug.

Inbreng vanuit de samenleving

GBB waardeert dat steeds meer inwoners, ondernemers en organisaties zich betrokken voelen bij hun leef-, woon­ en werkomgeving. Wij hopen dat deze betrokkenheid en inspraakmomenten ervoor zorgen dat we gezamenlijk komen tot gedragen visies voor de gemeente Bronckhorst.

Bronckhorst, waar je kan wonen zoals het jou past

De recentelijk vastgestelde woonvisie zorgt ervoor dat het slot weer van de deur is. Er mag weer gebouwd worden en er mag weer gesplitst worden. Een belangrijke voorwaarde om nieuw te mogen bouwen, is dat voldaan wordt aan de eisen in het bouwbesluit. Dat betekent op dit moment (bijna) energieneutrale woningen. Deze woningen zijn zeer goed geïsoleerd waardoor de energievraag een stuk lager is dan bij oudere bestaande woningen. Hier ligt volgens GBB dan ook een grote uitdaging om tot energieneutraal in 2030 te komen.

GBB wil graag meer energie steken in het verminderen van de energiebehoefte van alle gebouwen in Bronckhorst. De gemeente zou dan ook zoveel mogelijk moeten inzetten op het isoleren van gebouwen en het opwekken van energie middels lokale bronnen. Wel vindt GBB het van belang dat iedereen kan meedoen met deze stap naar de toekomst.

Meedoen en gewoon doen.

De GBB-fractie

 

Laaghangend fruit

Voorafgaande aan de commissievergadering waarin de Verrijkte routekaart behandeld werd stonden er vele tractoren voor het stadhuis en nog veel meer betrokken inwoners. De publieke tribune was goed gevuld met veel bezorgde bewoners.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 10 jaar geleden besloten dat Bronckhorst Energieneutraal moet gaan worden in 2030. Dit is een ambitieus programma en inmiddels zijn we qua tijdspad halverwege.

Het gaat nu niet meer om de papieren versie maar om de daad bij het woord te voegen. In het coalitieprogramma 2018-2022 Gewoon Doen! Doet u mee? staat het volgende: “ Meer ruimte te bieden voor initiatieven voor energieopwekking met daarbij ook voor landschappelijke inpassing.” Concreet betekent dit het volgende: Eerst het laaghangend fruit plukken en inzetten op energiebesparing. Wat betreft zonne-energie zijn eerst de daken van bedrijven, sporthallen, scholen en huizen aan de beurt en dan pas grondgebonden.

Met betrekking tot het hete hangijzer windmolens heeft GBB het volgende standpunt: GBB wil heel graag geen grote windmolens in Bronckhorst want dat past niet in ons landschap en wij geloven dat er onvoldoende draagvlak voor is. Wij kijken vooral naar andere vormen van duurzame energieopwekking die nu in ontwikkeling zijn. Een kleine windmolen op een agrarisch bouwperceel die een bescheiden aantal meters boven de bedrijfsbebouwing uitkomt en voor eigen gebruik is, daar staan wij helemaal achter.

 

Inwonersavond

De vakantie zit er op, het zomerreces is voorbij. Iedereen is weer aan het werk en raads- en commissieleden hebben hun activiteiten weer opgepakt. Een goed moment om eens terug te kijken op het eerste jaar van dit college en de huidige coalitie. Een onderdeel waar we op ingezet hebben is communicatie met de inwoners. Veel beloftes zijn er gedaan, maar hoe doen we het nu op dit gebied. Een goed voorbeeld is de bijeenkomst die de raad heeft gehad met omwonenden van het beoogde nieuwe evenemententerrein aan de Halseweg in Zelhem. De zaal van Het Witte Paard 2.0 in Zelhem was goed gevuld en veel belanghebbenden hebben de moeite genomen om in te spreken in een sfeer die gemoedelijk was. In een commissievergadering mag natuurlijk ook ingesproken worden, maar dat wordt vaak als erg formeel ervaren en een grote drempel. Wat de uitkomst ook mag worden, dit vinden wij als GBB een mooi voorbeeld van hoe je politiek dichter bij de inwoners kunt brengen en verdient wat ons betreft dan ook een vervolg als er weer onderwerpen op de agenda komen die net als bij dit voorbeeld veel emoties teweeg brengen. Naast het inwonerpanel dat we al hadden is dit een welkome aanvulling. Mocht u ons direct willen spreken dan kan dat natuurlijk ook, u bent van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen in een van onze fractievergaderingen.

 

Vitale Kernen, zonnepark Baak en de N330 Zelhem/Halle/Varsseveld

De afgelopen twee weken heeft GBB zich over deze drie onderwerpen laten 'bijpraten'.

Op 20 juni vond een bijeenkomst plaats voor de gemeenteraad over Vitale Kernen. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle werkgroepen (Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem) gedeeld wat ze al hebben gedaan, waar ze mee bezig zijn en wat ze nog willen gaan doen om deze kernen vitaal te houden. Vanuit GBB alle lof en waardering voor de manier waarop velen zich daarvoor inzetten! We blijven dit dan ook met interesse volgen.

Daarnaast was op 26 juni voor geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in Baak over het zonnepark. GBB is ook geïnteresseerd in de plannen en heeft zich daarover laten informeren door de initiatiefnemer. GBB zou het erg op prijs stellen dat de tijd die er nog is, benut wordt om alle mogelijke opties te verkennen die er zijn om de energie die in Baak wordt opgewekt ook in Baak/de gemeente Bronckhorst te houden.

Tot slot was GBB op 27 juni aanwezig bij de inloop over de voorgenomen werkzaamheden aan de N330 tussen Zelhem/Halle/Varsseveld. We hebben ons laten informeren door de gemeente en de provincie en ook gesproken met inwoners en bijvoorbeeld leden van de werkgroep verkeer van Halle's Belang. GBB is benieuwd naar de reacties die zijn achtergelaten en wat daarmee wordt gedaan.

Na de raadvergadering van 18 juli, waar de onderwerpen wonen, zorg en bedrijfslocaties worden besproken, start het zomerreces. GBB wenst u hierbij alvast een prettige zomer toe en ziet en hoort u graag weer na het zomerreces!

 

Laatste raadsvergadering

Op 18 juli staat de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. En deze vergadering is zeker geen onbelangrijke. Op de agenda staan namelijk ook stukken die gaan over zorgen, werken en wonen. Hoe kunnen we ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden? Hoeveel grond kan de komende jaren in de gemeente Bronckhorst worden ingezet voor bedrijfsvestiging/uitbreiding? Kan weer worden meegewerkt aan het realiseren/splitsen van woningen? Vragen die op 18 juli (en op 11 juli tijdens de commissievergadering) aan de orde zullen komen bij de behandeling van respectievelijk het Beleidskader sociaal domein, het Regionaal Programma werklocaties 2019-2023 en de Lokale woonagenda. GBB is blij dat deze stukken op de agenda staan. Zo heeft het onderwerp wonen en de behoefte die er bij jong en oud is om in Bronckhorst te wonen immers de volle aandacht van GBB.

 

Recreatie en Toerisme in Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst heeft veel te bieden aan recreanten en toeristen.
Het landschap, de kastelen, diverse grote en kleine evenementen, bezienswaardigheden en ondernemers die op welke manier dan ook er aan bijdragen dat recreanten en toeristen kunnen genieten.
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Daarmee is ‘recreatie en toerisme’ een belangrijk (economisch) onderdeel van de gemeente.
Een belangrijke rol in het geheel vormen de toeristische platforms binnen onze gemeente en Achterhoek Toerisme o.a. om recreatie en toerisme ‘op de kaart te zetten’.
Daarom is GBB met hen in gesprek gegaan om een beeld te krijgen wat goed gaat en welke uitdagingen er zijn.
Naar aanleiding hiervan hebben wij vragen gesteld aan het college.
Daarbij heeft het college o.a. laten weten dat deze week samen met de toeristische ondernemers aan de slag gaat de vraag wat we op het gebied van recreatie en toerisme binnen Bronckhorst willen bereiken en hoe (opstellen toeristisch beleid).
We zijn blij dat het college dit nu zo voortvarend oppakt en met GBB de noodzaak en belang ervan deelt.

Ook in gesprek met ons? Laat het ons dan weten!

 

Vol energie samen naar energieneutraal in 2030

Ja, de aarde warmt op en onze fossiele brandstoffen raken op. Om een energieneutraal Bronckhorst in 2030 te krijgen zal er nog veel werk verzet moeten worden. Door het Energieakkoord moet ons land in 2023 16% van zijn energie duurzaam opwekken. In de routekaart staat dat Bronckhorst 1 jaar eerder 15% schone energieopwekking wil en dat alle daken die daarvoor geschikt zijn worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.

In Bronckhorst zijn al veel energiecoöperaties en in Vorden wordt voor inwoners een model ontwikkelt waarbij de inwoners geen investering vooraf hoeven te doen.

GBB is niet van plan om bepaalde energiebronnen uit te sluiten, maar heeft wel een sterke voorkeur voor kleinschalige en lokale opwekking maar wil graag inzetten op energie besparing door bijvoorbeeld isolatie en vervangen van minder energiezuinige apparatuur zoals bijvoorbeeld de overgang van de straatverlichting naar led lampen.

 

Onze vrouw uut Bekveld

De GBB-fractie en raadslid Petra Bakker stelt zich verkiesbaar voor Lokale Partijen Gelderland (lijst 12) tijdens de provinciale staten verkiezingen. Democratie gebeurt van onderaf. Gemeentelijk beleid moet gestoeld zijn op dat wat de inwoners willen en wensen. Bronckhorst loopt voorop als het gaat om op een nieuwe manier het democratisch proces vorm te geven.  Niet alleen één maal per vier jaar naar de stembus. Nee, als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie meedoen in onze gemeente. Elk dorp heeft een andere werkwijze, invalshoek en tijdspad vanwege de eigenheid van elke kern. Behalve in de grote kernen woont ook een aanzienlijk deel van onze inwoners in kerkdorpen en buurtschappen. Zo ook GBB kandidaat Petra Bakker uit Bekveld. Petra weet hoe je als kleine krachtige en betrokken leefgemeenschap van onderaf invloed kunt uitoefenen op beleid en initiatieven kunt oppakken voor het algemeen belang. Als ergens een verandering voor verbeterde democratie begint dan is het vanuit sterke betrokkenheid van inwoners die in een buitengebied wonen. Laat ook op provinciaal niveau horen wat lokaal belangrijk is.

GBB steunt Petra (plek 10) als kandidaat voor de Provinciale verkiezingen op de lijst Lokale Partijen Gelderland.

 

Woningsplitsing eindelijk in zicht!

Het sterk vasthouden aan de aantallen te bouwen woningen wordt eindelijk losgelaten. Voor GBB was de afgelopen 10 jaar woningbouw een van de belangrijkste speerpunten. GBB ziet namelijk al jaren, dat er in Bronckhorst wel vraag is naar extra woningen of woningsplitsing.

Maar de vorige colleges wilden niet of nauwelijks kijken naar de aanpassing van de afspraken in de regio over de woningaantallen. Hierdoor was het realiseren van nieuwe woningen de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk, terwijl bijvoorbeeld jongeren wegliepen naar Zutphen en Doetinchem. De consequenties hiervan merken we nu op de basisschool.

Maar bouwen naar behoefte is nu (eindelijk) het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt er aan gewerkt om nog dit jaar woningsplitsing mogelijk te maken. In juli moet hierover meer duidelijk zijn. We zetten ons in dat het dan mogelijk wordt om met bijvoorbeeld ouders en kinderen in één boerderij te wonen. Hierbij verwacht GBB dat het college een goede afweging maakt.

Naast de splitsing van woningen vindt GBB dat ook de Bronckhorster kernen die krap zitten qua woningen ook de mogelijkheid moeten krijgen voor nieuwbouw en uitbreiding, maar wel in balans met de behoefte en de vergrijzing. GBB ziet in ieder geval met veel belangstelling de nieuwe lokale woonagenda ‘bouwen naar behoefte’ in de gemeente Bronckhorst tegemoet!

 

Bronckhorst als dementievriendelijke gemeente

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2019 toe!

Op 13 december 2018 is door de gemeenteraad het programmaplan aangenomen. Het college kan nu aan de slag met diverse vraagstukken. In dit programmaplan is dementie, volksziekte nummer 1, als belangrijk aandachtspunt genoemd en het college wil daarom werken aan dementievriendelijkheid. Aanvullend daarop is een motie om uiterlijk eind 2022 te voldoen aan de eisen van een ‘Dementievriendelijke gemeente’ met ondersteuning van alle partijen aangenomen.

Van algemene acceptatie van dementie is nog lang niet altijd sprake en een goede ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg, is van groot belang om te voorkomen dat voor een mantelzorger de zorg voor een dierbare te zwaar wordt. Naast bijvoorbeeld de al bestaande voorlichting die in Bronckhorst wordt gegeven over hoe om te gaan met mensen met dementie wanneer zij bijvoorbeeld boodschappen doen of naar hun vereniging willen, ziet GBB de invulling van dementievriendelijkheid en ‘Dementievriendelijke gemeente’ dan ook met belangstelling tegemoet. Zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving en zodat zij en hun mantelzorgers passende zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Daarbij gaat het wat GBB betreft ook bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare/publieke ruimte. Zeker omdat dementerenden gemiddeld de eerste 5 jaar van hun ziekte thuis wonen en pas in de laatste fase van hun ziekte naar een aangepaste woonomgeving verhuizen.