LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Verkiezingsprogramma

GBB heeft het onderstaande verkiezingsprogramma vastgesteld aangaande de verkiezingen en gemeenteraadsperiode 2018-2022.

Verkiezingsprogramma downloaden als PDF

Wilt u ook een poster op bijvoorbeeld uw raam plakken? Vraag dan hier uw poster aan:

Poster Bestellen

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Laat Bronckhorst groeien

De komende jaren komt de gemeente Bronckhorst samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor de nodige uitdagingen te staan. GBB ziet die uitdagingen als kansen om de gemeente Bronckhorst in vele opzichten te laten groeien en daarmee de leefbaarheid ervan te behouden en te versterken.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is een begrip dat door iedereen anders ingevuld kan worden. Volgens GBB zegt leefbaarheid iets over de aantrekkelijkheid van een bepaald gebied om daar te blijven of komen wonen en werken. GBB hecht daarbij in ieder geval grote waarde aan het gevoel van saamhorigheid, naoberschap, de (digitale) bereikbaarheid van de gemeente, het kunnen voorzien in zorgbehoeften en een gezonde en veilige leefomgeving van onze inwoners.

Communicatie

Communiceren staat voor het hebben van persoonlijk contact en het met elkaar in verbinding staan. Dit kan op veel manieren. Steeds vaker wordt ook door de gemeente gebruik gemaakt van de digitale wijze, waaronder sociale media. Hoewel dit bij de huidige tijd past, is vooral sprake van eenzijdige communicatie. Daarnaast zijn er ook mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van sociale media of mail om contact te leggen. Een persoonlijk gesprek moet voor een ieder mogelijk blijven als (aangevoeld wordt dat) de betrokkene daar behoefte aan heeft of als dat tot een beter resultaat van het contact leidt. Onderling vertrouwen is daarbij van groot belang. Dan kom je samen verder. De ideeën en voorstellen vanuit bijvoorbeeld bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten serieus genomen en gefaciliteerd worden. Juist het benutten van deze eigen kracht versterkt de verbinding en betrokkenheid bij onze gemeente en gemeenschap. Een open, transparante en tijdige informatie en communicatie met onze inwoners is van groot belang voor het verkrijgen van draagvlak en behouden van de gemeenschapszin. Tevens kunnen hiermee kostbare procedures, onvrede en rechtszaken worden voorkomen.

Wonen en leefbaarheid

Mogelijkheden om (duurzaam en levensloopbestendig) te wonen.

De gemeente Bronckhorst en de regio Achterhoek worden vaak genoemd als krimpgemeente en krimpregio. Dit brengt mede op het gebied van wonen bedreigingen, uitdagingen en kansen met zich mee. Tegelijkertijd is wonen nauw verbonden aan de mogelijkheden, die er zijn om te kunnen werken en snelle verbindingen. GBB vindt dat geacteerd moet worden vanuit uitdagingen en kansen en niet vanuit bedreigingen. Zeker omdat bij zowel ouderen als jongeren nog meer dan voorheen de wens wordt uitgesproken om (samen) in de gemeente Bronckhorst te kunnen blijven wonen. Andere en nieuwe woonvormen kunnen hier een rol in vervullen, maar zeker ook (in combinatie met) al dan niet al leegstaande boerderijen, woningen, winkels en kantoren. Tegelijkertijd is de kwaliteit van woningen bepalend of we de zorg kunnen krijgen, die we steeds vaker thuis moeten krijgen en of we in 2030 energieneutraal kunnen zijn. GBB wil dan ook voor de toekomst:

 • Dat weg bestemde bouwmogelijkheden van particulieren onderdeel uitmaken van de afweging wat de juiste locatie is voor de juiste woning voor zowel jongeren als ouderen.
 • Dat het mogen bouwen van een woning niet afhankelijk mag zijn van iemands financiële mogelijkheden.
 • Dat het voorkomen of oplossen van leegstaande boerderijen, zakelijk en maatschappelijk vastgoed onderdeel uitmaakt van de afweging waar al dan niet tijdelijke en/of andere woningen dan wel woonvormen kunnen worden toegevoegd, passend bij de wensen en behoeften van ‘jong en oud’.
 • Dat generaties voor elkaar kunnen zorgen door, naast of in combinatie met de mogelijkheid van een mantelzorgwoning, woningsplitsing in o.a. het buitengebied mogelijk te laten zijn.
 • Dat in het buitengebied combinaties van wonen en werken in relatie tot het voorkomen of oplossen van leegstand mogelijk zijn.
 • Dat in ieder geval nieuwe woningen levensloopbestendig zijn en energieneutraal zijn/niet meer afhankelijk zijn van aardgas, (nog) intensiever ingezet wordt op de levensloopbestendigheid en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad en tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor woonvormen die het gat opvullen tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis.

De gemeente zou op basis van de ideeën van de inwoners algemene uitgangspunten moeten opstellen die de basis vormen voor ieder verzoek.

Zorg en Welzijn

Gelet op de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek en Bronckhorst in het bijzonder zal de druk op de mantelzorgers aanzienlijk toenemen. Ook zij die werken in de zorg zullen worden geconfronteerd met een toenemende werklast. Waardering en een beloning naar deze groepen verdient een goede plek te krijgen. Toch zal het ingezette beleid “zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen” niet moeten doorslaan. Het belang van het individu om zich comfortabel te voelen is zeker zo belangrijk. Alternatieve woonvormen kunnen hierin ook een bijdrage leveren. GBB is van oordeel dat de uitvoering van de zorg moet blijven bij de professionals in het werkveld. Een compacte gemeente, die zorgt dat de initiatieven vanuit de samenleving worden gefaciliteerd en ondersteund. GBB wil dat de cliënt één aanspreekpunt heeft, omdat hiermee veel communicatieproblemen voorkomen kunnen worden. Hoewel monitoren zeker belangrijk is en daarmee ook allerlei vormen van registraties, moet dit niet doorslaan naar bureaucratie. GBB is voorstander van een administratieve lastenverlichting voor de professionals die in de uitvoering werkzaam zijn.

Zorg verlenen aan de zorgvrager dient leidend te zijn en niet de financiële drijfveer van de overheid. GBB is er van overtuigd dat met het tijdig maken van juiste keuzes bij een zorgvraag indirect op langere termijn ook de financiële gevolgen veel gunstiger zijn.

Bedrijfsleven en werkgelegenheid

In Bronckhorst is sprake van een diverse samenstelling van het bedrijfsleven, dat elkaar aanvult en versterkt. Te denken valt onder meer aan:

 • Landbouw
 • Recreatieve sector
 • Industrie groot en klein
 • Middenstand
 • Dienstverlening

Het is van belang deze diversiteit in stand te houden, omdat dit de kracht is van een vitale samenleving. In de kernen dienen de voorzieningen voor onze inwoners zo veel mogelijk in stand te worden gehouden. Ook hierbij geldt naar ons oordeel dat de initiatieven vanuit het bedrijfsleven waar mogelijk ondersteund dienen te worden. Dit soort initiatieven zullen bij de bedrijven, maar veelal ook bij de inwoners snel draagvlak vinden. Gelet op de demografische ontwikkeling is het dan ook van groot belang om werkgelegenheid in dit gebied vast te houden door een leefgebied te creëren, waarin werknemers van hier, maar ook van buiten graag willen wonen en werken. Dit geldt voor die vorm van werkgelegenheid waar in dit gebied vraag naar is. Bijvoorbeeld in de zorg, maar ook de maakindustrie. Bedrijfsleven en scholen dienen samen op te trekken om zo gekwalificeerd personeel binnen te halen en vast te houden.

Omdat Bronckhorst een groot buitengebied heeft is het van belang ook daar bedrijfsmatige ontwikkelingen te faciliteren binnen duidelijk gestelde kaders. Dit geldt voor zowel de landbouw als ook de kleinschalige bedrijfsontwikkelingen in bestaande leegkomende boerderijen. Breedband in de vorm van glasvezel is dan ook onontbeerlijk in dat gebied. In de landbouw staat GBB geen grootschalige intensieve veehouderij voor. Dat past niet in het fraaie coulissen landschap en IJssellandschap. Wel zien wij ruimte voor de familiebedrijven, waarbij een zekere groei vanzelfsprekend moet zijn om levensvatbaar te kunnen blijven.

Geconstateerd wordt dat er een krapte dreigt op de arbeidsmarkt, vooral in de maakindustrie en de zorgsector. GBB staat daarin een tweetal initiatieven voor:

 • Praktijkgericht scholingsproject opzetten voor inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.
 • Project opzetten, waarbij oudere werklozen jongeren aan de hand meenemen om hun kennis en ervaring op hen over te brengen. Hierbij kan het bedrijfsleven in diverse sectoren gebruik maken en ook hun voordeel mee doen.
 • Prioriteit te leggen bij de om- en bijscholing van inwoners in deze regio die aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt en bv mbo naar hbo alvorens te richten op werving van buiten.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is van groot belang. Zeker wanneer de demografische ontwikkeling een vergrijzing van de samenleving laat zien.

Goed op elkaar aansluitend openbaar vervoer is van essentieel belang. Busverbindingen zijn er alleen in de noord-zuid richting van onze gemeente. Er is sprake van één treinstation in Vorden. Het regionale initiatief welke verder moet zorg dragen voor een goede bereikbaarheid is ZOOV. Deze vorm van regiotaxi en schoolkinderen vervoer is een aanvullende voorziening. Daarnaast zijn er verschillende busroutes die door vrijwilligers in stand worden gehouden. GBB vindt dat deze voorzieningen betaalbaar moeten blijven voor onze inwoners, die er juist afhankelijk van zijn en anders in een isolement komen. Maar ook de inwoners die hiervan gebruik maken t.b.v. het woon-werk verkeer.

Dat betekent dus dat de gemiddelde inwoner sterk afhankelijk is van eigen vervoer. De infrastructuur dient wel te worden aangepast aan de samenleving. Waar mogelijk drempels en obstakels verwijderen, zodat onder meer nooddiensten t.b.v. de inwoners goed van a naar beter komen. Maar ook de minder valide medemens moet met bijvoorbeeld rollator of andere hulpmiddelen comfortabel bij de openbare voorzieningen kunnen komen. Dat betekent dat wegdek en trottoir zich in goed orde bevinden. GBB vindt dat hieraan in de komende raadsperiode extra aandacht moet worden besteed.

Absolute veiligheid dient er te zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers, waaronder zeker de fietsende schooljeugd. Omdat het merendeel van het voortgezet onderwijs zich buiten Bronckhorst bevindt moeten de fietspaden naar die gemeente veilig zijn. Een veilig fietsnetwerk in de gehele gemeente Bronckhorst van belang voor woon-werk, maar ook schoolrouting. Extra aandacht vraagt GBB voor fietsroutes rond industrieterreinen en dorpskernen. Ook de juiste inrichting van de weg en wegvakken zal de veiligheid versterken en maakt handhaving beter mogelijk.

Hulpdiensten moeten snel en veilig op locatie aanwezig kunnen zijn. Door het centraliseren van hulpdiensten staan de aanrijtijden onder druk. Verkeersremmende maatregelen zijn niet altijd even doeltreffend en veelal een doorn in het oog van de hulpdiensten. Diverse situaties binnen de gemeentegrenzen moeten hiervoor kritisch worden beoordeeld en zo nodig aangepast.

Bovendien zal het een versterking betekenen voor de recreatieve sector, die één van de groeiparels is van Bronckhorst.

Ook digitale bereikbaarheid is een vorm die zeker bij een grote plattelandsgemeente extra aandacht vraagt. Hoewel het plan is dat het buitengebied van Bronckhorst binnen afzienbare tijd is verglaasd, vindt GBB het de taak om inwoners te faciliteren in de vorm van scholingen om te leren omgaan met digitale middelen. Dit om de leefbaarheid te versterken.

Natuur Milieu en duurzaamheid

GBB vindt dat onze samenleving goed en duurzaam met het milieu en de natuur moet omgaan, zodat het nageslacht ook van onze mooie omgeving kan genieten.

Om dat te bereiken moeten onze inwoners worden aangezet maatregelen te treffen die het milieu en de duurzaamheid van het gebied versterken. De doelstelling CO2 neutraal in 2030, vergt een stevige inzet om ons milieu te beschermen.

GBB vindt dat er versterkt moet worden ingezet op:

 • Het gebruik van zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit en/of warmwatervoorziening;
 • Isoleren van woningen;
 • Kleine windturbines passend bij de kleinschaligheid van het gebied;
 • Windmolens alleen daar waar het windgebied aangeeft dat het mogelijk is en er sprake is van draagvlak in dat gebied;
 • Aardwarmte toepassing door bijvoorbeeld warmtepompen;
 • Kleinschalige biovergisting;

Bij deze opzet is voorlichting het eerste waar we als overheid mee bezig moeten zijn. Vervolgens kunnen onze inwoners met stimuleringsmaatregelen worden overgehaald te investeren in genoemde technieken.

Voorts is er een flinke aanzet gemaakt om afvalstromen om te zetten in grondstofstromen. Wat daarbij van belang is dat aandacht blijft voor de bevolkingssamenstelling om de wijze van inzameling ook naar de toekomst toe haalbaar te doen laten zijn voor alle inwoners. De hoogte van de belasting in de vorm van afvalstoffenheffing moet losgekoppeld worden van de financiering van alle pilots, die de gemeente uitvoert op het gebied van afvalstromenreductie.

Aandacht is nodig voor een goede ruimtelijke invulling van al de nieuwe vormen van duurzame energie welke zichtbaar in het landschap is. Hierbij dienen goede afwegingen te worden gemaakt om de karakteristieke landschappelijke waarden, die onze gemeente zo bijzonder maakt te behouden. Dit kunnen we alleen bereiken in goede samenspraak en nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers in ons buitengebied. Zodat er een goede balans ontstaat en de leefbaarheid op het platteland nu en in de toekomst ook gewaarborgd is.

Sport Cultuur en Vrijwilligerswerk

Het verenigingsleven is en blijft de smeerolie van onze samenleving. De vele vrijwilligers zetten zich op velerlei fronten belangeloos in voor hun omgeving. Dat moeten we als plattelandsgemeente koesteren. Toch geldt daarbij dat de rek niet eindeloos is en we als overheid moeten peilen of we niet te veel vragen van onze vrijwilligers waardoor het elastiek knapt.

GBB zet zich in op:

 • Ondersteunende maatregelen voor het verenigingsleven bijv. ondersteunen en geven van scholing voor bestuursleden.
 • Faciliteren van activiteiten om het samenlevingsgevoel (naoberschap) te versterken.
 • Opzetten van een basis subsidieverordening voor de verenigingen ter stimulering van het verenigingsleven;
 • Vrijwillige initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen, creativiteit te waarderen en samenwerking te stimuleren..

Recreatie

De recreatie is een volwassen bedrijfssector geworden binnen de Achterhoek en Bronckhorst. Dat betekent dat deze sector zich moet realiseren dat veel zaken die in Bronckhorst zijn opgepakt, vrijwel direct een positieve bijdrage geeft aan deze sector. Denk aan het fietsnetwerk, knooppuntbebording voor fiets- en wandelroutes, maar ook paardenroutes.

GBB vindt dat op een aantal fronten toeristenbelasting een bijdrage kan leveren die indirect weer zou moeten worden geïnvesteerd in vrijwilligers die de recreatiesector versterken.

Onderwijs

Creëren van een passend voorzieningenniveau voor onderwijs met inachtneming van ontwikkelingen, kwaliteit van onderwijs staat hierbij altijd voorop. Het in stand houden van primaire onderwijsvoorzieningen is afhankelijk van de bevolkingsontwikkelingen. Recent zijn in Bronckhorst enkele scholen gesloten en/of gefuseerd. Bij iedere toekomstige verandering is de kwaliteit van het onderwijs van doorslaggevend belang. Er moet een betere verbintenis tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt tot stand worden gebracht. Eerder in de onderwijscarrière van jongeren moet er kennis gemaakt worden met het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven is er veelal een gebrek aan goed geschoold personeel. Onderwijs en her- om- en bijscholing zijn van groot belang om te kunnen blijven participeren in een snel veranderende samenleving en aansluitende arbeidsmarkt. De gemeente dient inwoners hierin te faciliteren en stimuleren.

Samenwerking

GBB is voor samenwerking in welke vorm ook. Samenwerking in de regio of op andere wijze. Hierbij dient wel sprake te zijn van een versterking van de leefomgeving van de inwoners van Bronckhorst, direct of indirect. De democratische legitimiteit van de raad dient hierbij te allen tijde gewaarborgd te blijven om controle en besluitvorming op lokaal niveau mogelijk te houden en verantwoording te kunnen dragen over de inzet van gemeenschapsgelden.

Financiën

De gemeente wordt steeds meer belast met taken die vanuit de landelijke en provinciale overheden worden doorgeschoven en krijgt hiervoor ook middelen uit het gemeentefonds die veelal niet geoormerkt zijn. De gemeente heeft dus de mogelijkheid om eigen prioriteiten te stellen afgestemd op de lokale situatie.

Daarnaast dragen inwoners bij door de belastinggelden en vergoedingen voor gemeentelijke diensten. Om een begroting op orde te houden dient echter niet alleen gekeken worden naar de inkomsten maar vooral naar nut en noodzaak van de uitgaven en efficiencybesparingen die mogelijk zijn alvorens de belastingdruk van onze inwoners en dienstverleningskosten te verhogen. .

Bij een terugtredende overheid en verminderde dienstverlening denk bv aan afval verzameling in het buitengebied behoort ook een terugtredend belastingstelsel. GBB staat geen verhoging van de OZB voor.

Algemeen

De komende 4 jaar zullen wij ons weer voor u inzetten. Dit proberen wij op de voorliggende hoofdthema’s en hoofdlijnen te doen. In een snel veranderende samenleving zullen zich echter ook andere vraagstukken aandienen die onze aandacht verdienen. En dat kan betekenen dat we prioriteiten moeten verleggen.

Wat voor GBB bovenaan staat is de nauwe samenwerking en verbinding met onze inwoners om van elkaar te weten welke actuele zaken er leven en spelen. Wij zullen ons uiterste best doen om met onze inwoners in contact te komen en blijven en laagdrempelig en toegankelijk te zijn.

GBB neemt zaken, zoals bijvoorbeeld onderdelen vallend onder de openbare orde en veiligheid of privacywetgeving zeer serieus en wil hierover altijd met u in overleg om daarin met u een visie op te bouwen om dit op de politieke agenda te krijgen.

GBB is voor een onafhankelijk aanspreekpunt voor de inwoners. Dit kan worden gebruikt als inwoners het gevoel hebben niet te worden gehoord binnen de gemeentelijke organisatie.

GBB is er klaar voor zijn verantwoordelijkheid te nemen en mede sturing te geven aan Bronckhorst.