LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2012

Leefbare samenlevingen in Bronckhorst?

Begin van het jaar hebben wij u al bericht over de zwembaden in de gemeente Bronckhorst. Nu ruim een half jaar later isdankzij de gemeenteraad uitstel verleend aan de initiatiefnemers van de zwembaden om te komen met integrale plannen. Voor de zwembaden in Hengelo (Gld.), Steenderen en Vorden betekent dit uitstel, dat zij meer tijd krijgen om samenwerkingsvormen verder uit te werken en straks in de raad hun plannen te presenteren, want dat was een voorwaarde. Mooi is ook dat deze beslissing unaniem is genomen door de raad.

Voor Zelhem is sprake van een benauwde ontsnapping. Daar waar het gaat om het sociaal culturele leven, wat gebruik maakt van de faciliteiten van de Brink. Het is verstandig dat alle gebruikers de koppen bij elkaar steken en bezien welke mogelijkheden en alternatieven er zijn om de sociaal culturele activiteiten in de Brink te continueren. Natuurlijk is het verstandig deze plannen te bespreken met de huidige exploitant van de Brink als ook de gemeente bij monde van hun ambtenaren en aangewezen portefeuillehouder. Een voldragen plan met een zo breed mogelijk draagvlak tussen de huidige exploitant en huidige gebruikers van het sociaal cultureel centrum zou fantastisch zijn. En let wel, waar een wil is, ….! Als die wil er is, kan dat leiden tot creatieve oplossingen, waarbij de huidige plannen van de exploitant misschien wel naadloos geïntegreerd kunnen worden. Dan spreek je van een win-win situatie. Maar dan moet er misschien wel out-of-the-box worden gedacht.

Onze fractie hoopt dat de reddingsboei, die door de raad is uitgegooid goed wordt opgepakt door alle partijen. Als alle partijen daartoe bereid zijn, zou dat getuigen van een samenleving, die bereid is de leefbaarheid ervan in stand te houden. Dus mensen, pak op die handschoen en zorg dat dit college niet uw cultureel centrum weggeeft en zo het kind met het badwater wegspoelt.

 

Paardendorp Velswijk

Komende raadsvergadering staat het ‘Paardendorp Velswijk’ op de agenda. De initiatiefnemer realiseert een ruitersportcentrum met twee rijhallen, stallen, bedrijfsruimten en 2 bedrijfs-, 7 starters- en 5 vrijstaande- woningen langs de Velswijkweg.

GBB heeft de plannen bestudeerd en constateert, dat in de voorbereiding zowel initiatiefnemer en de gemeente niet over één dag ijs zijn gegaan. Voor zover wij nu kunnen oordelen heeft de initiatiefnemer reeds vele concessies gedaan om tegemoet te komen aan zienswijzen en bezwaren. Uiteraard is GBB beschikbaar om mogelijke bezorgdheden en bezwaren te bekijken.

Onze fractie constateert dat dit bestemmingsplan uniek is van opzet en voor een kern zoals de Velswijk een toegevoegde waarde heeft. Waar worden jongeren in staat gesteld een starterswoning te kopen in het buitengebied en een paard bij hun woning kunnen houden?

Het paardendorp past geheel in de visie, dat Bronckhorst ook een paardengemeente is. Al met al een mooi plan wat onze goedkeuring zeker kan wegdragen. Hier is sprake van een kwaliteitsverbetering voor drie locaties.

Wilt u ook uw directe leefomgeving vertegenwoordigen? Sluit u aan bij onze lokale partij.

Neem gerust contact met ons op.

 

Beloftes, Bezuinigingen en Trots!

De landelijke verkiezingen zijn geweest. En nu? Wat gebeurt er nu? Naar onze bescheiden mening gaan de bezuinigingen na alle beloftes gewoon door. De crisis is niet voorbij na het uitbrengen van een stem. Ook niet in Bronckhorst. Hierbij wordt er gewoon doorgegaan met bezuinigen. Anderzijds moet er weer flink geïnvesteerd worden. De keuze die wij hierin maken is duidelijk. Investeer in mensen en niet in gebouwen. Dat kan later altijd nog. Misschien kunnen we dan echt trots zijn op Bronckhorst en zijn inwoners. Want wij zijn er niet trots op dat Bronckhorst nu een voedselbank heeft. Helaas blijkt het een noodzakelijk kwaad. Wel zijn wij trots op de vrijwilligers, die daar hun energie in steken en wat willen betekenen voor hun medemens. Denkt u er net zo over als ons, sluit u dan aan bij ons en wordt belangenbehartiger van uw directe omgeving. Hiermee kunnen wij samen met u de belangen behartigen in onze gemeente voor een leefbare samenleving. Neem gerust contact met ons op, zodat wij trots kunnen zijn en blijven op onze samenleving.

 

Lokaal is ideaal

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht. Alle politieke partijen zijn druk hun belangen te vertolken naar de bevolking. Maar hier is sprake van landsbelangen en geen belangen met een lokaal karakter.

Dat betekent wel dat alle politieke partijen nu druk bezig zijn voor hun 2e kamerleden en nu even minder of geen aandacht hebben voor de lokale samenleving. Wij als lokale partij hebben daar geen last van. Wij blijven ons focussen op de belangen die hier in Bronckhorst spelen. GBB is een lokale partij, met als doelstelling: “de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst.”

Nu de vakantieperiode weer voorbij is zal onze aandacht gericht blijven op uw belangen groot of klein. Onze fractie houdt daarbij een vinger aan de pols, waar het gaat om de leefomgeving, maar ook zaken, zoals de werkgelegenheid, zorg en welzijn, scholing, sport, recreatie en cultuur zullen wij daarbij niet uit het oog verliezen. Uiteraard zijn veiligheid en bereikbaarheid daarbij ook van belang.

Voor al deze zaken kunt u zich bij ons melden via onderstaand e-mailadres. Maar u kunt ook gerust komen op onze fractievergadering en daar uw belangen weergeven. Maak gerust een afspraak. Wij zullen naar uw verhaal luisteren en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Daarin willen wij ons nog meer gaan versterken. Recent hebben wij ons mogen versterken met het jongste beëdigd commissielid in de gemeente. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar wij willen nog beter ons werk kunnen doen en daarvoor hebben wij nog meer belangenbehartigers nodig uit alle kernen en leefgemeenschappen. Dus als u de belangen van uw directe leefomgeving wilt vertegenwoordigen bij de gemeente, sluit u aan bij onze lokale partij. Wij willen graag met u in contact komen en u het platform bieden binnen onze partij om deze belangen samen met u te behartigen.

Neem gerust contact met ons op.

 

Toekomstbestendig Bronckhorst: Wat klopt er niet?

Ons (de raad) wordt gevraagd een besluit te nemen over de perspectiefnota. Daarin staan de voorbereidingen voor de bezuinigingen verwerkt met de criteria van de visie TOEKOMSTBESTENDIG BRONCKHORST onder de titel DUURZAAM EN BETROKKEN.

Volgens het college zou dit proces er toe leiden dat gecommuniceerd kon worden met het maatschappelijk middenveld en organisaties. Tevens zijn er door Bronckhorst een vijftal bijeenkomsten gehouden, waarin verteld werd wat de burger te wachten stond. Maar vervolgens werd er in de navolgende workshops in hoofdzaak alleen maar de ideeën (lees wensen) van de burgers verwerkt. Twee jaar is het college bezig geweest om met voorliggend bezuinigingsvoorstel te komen.

Stichtingen, verenigingen en welzijnsorganisaties en burgers zijn geïnformeerd, wat deze bezuinigingen voor hen zou gaan betekenen en wat er van hen verwacht werd. Privatisering was en is het toverwoord onder het mom van zelfredzaamheid.

Op 30 mei werden de instellingen geïnformeerd wat er met hun inbreng is gedaan. Er konden vragen worden gesteld. Veel van de vragen bleven onbeantwoord en duidelijkheid kwam er niet voor de verenigingen en maatschappelijke instellingen. Ook voor ons als raad en commissieleden werd er niet veel duidelijk.

Dus dan verwacht de burger dat de fracties en daarmee uiteindelijk de raad licht in de duisternis gaan brengen.

Zowel de burger als in de commissie kon het college de gestelde vragen niet en onvoldoende beantwoorden.

Geen duidelijkheid kan worden gegeven over de accommodaties, de sportvelden, en sporthallen en gymzalen. Alles is afhankelijk van de plannen die de burger nog indient en hoeveel vertrouwen het college daarin heeft om het een kans te geven. Geen criteria en tijd worden daarbij genoemd. Dus als subjectieve beoordeling beschouwd wordt als maatwerk , dan klopt dat.

Over de samenhang in de perspectiefnota kan niet worden gesproken want informatie over het Zwembad de Brink ontbreekt. Dat is nog vertrouwelijk en wordt pas na de commissievergadering duidelijk. Maar in de nota staat wel expliciet aangegeven, welke besparing het zwembad ons oplevert. Wanneer uiteindelijk hier een andere invulling wordt gegeven heeft dat gevolgen voor de samenhang van alle zwemwaters in Bronckhorst.

U als burger heeft zogenaamd mee mogen doen in het proces. Waarmee nu nog geen duidelijkheid is gerealiseerd naar u toe.

Dit voorstel geeft op geen enkele wijze ons de mogelijkheid keuzes te maken en die aan u uit te leggen. Het realiseren van mist boven deze bezuinigingen is het college dan ook gelukt.

Daarom zullen wij in ieder geval de volgende voorstellen doen:

1.Handhaving waarderingssubsidies. Te gek voor woorden dat deze subsidie wordt ingetrokken en weer vervangen wordt door een of andere vage nog op te stellen regeling. Daarmee zou dan een besparing gerealiseerd worden van ongeveer € 130.000,--

2.Verenigingen aanbieden ter vervanging van hun inkomsten uit oud papier:

- Inzameling zwerfvuil

- Onderhouden zitbanken, picknicksets en legen afvalbakken

- Bijhouden van hondentoiletten en afvalbakken t.b.v. poepzakjes (o.a. te Hengelo)

- Onderhouden Hangplekken jongeren

- Ondersteuning boomfeestdag

Daarmee blijven de inkomsten van verenigingen behouden en behoudt de gemeenschap een stuk leefbaarheid en uitstraling naar de toeristen toe.

3.Voor alle verenigingen hetzelfde afkoopbedrag per veld.

Onze fractie heeft geen verantwoorde onderbouwing gelezen of ontvangen die differentiatie toestaat. Dus gelijke monniken gelijke kappen.

Als wij deze perspectiefnota akkoord verklaren dan hebben wij GEEN Toekomstbestendige Samenleving Bronckhorst.

 

Waarderingssubsidies Verenigingen handhaven!

Een keuze heeft Gemeentebelangen Bronckhorst al gemaakt: Handhaven waarderingssubsidie verenigingen.

Verenigingen met zijn vrijwilligers zijn al veel te lang in onzekerheid door het bezuinigingstraject TBB van de gemeente. Onze fractie merkt dat door de vele reacties van verenigingen die de fractie benaderd hebben.

Onze fractie constateert begrip bij de bestuurders van de verenigingen, dat er bezuinigd moet worden en dat daartoe ook de bereidheid bestaat. Samenwerkingsverbanden van verenigingen en het elkaar opzoeken om tot versterking te komen zijn een positief gevolg.

Maar het smeermiddel van € 260.000,-- structureel is daarbij onmisbaar. Wij vinden dat een acceptabel bedrag (ca. 0,5% v.d. begroting) om de leefbaarheid van de samenleving in stand te houden. Wanneer er naar dit bedrag op een andere wijze was gekeken dan had er misschien iets op bezuinigd kunnen worden. Dat zou voor onze fractie bespreekbaar zijn. Maar het stopzetten niet.

Naar ons oordeel is een gevolg, van het opheffen van waarderingssubsidies, het verdwijnen en opheffen van verenigingen en daarmee ook het aantasten van de leefbaarheid. Dat is nu juist een kernwaarde van onze partij. Wat is een samenleving zonder leefbaarheid. Individualisme.

Onze fractie vindt één soepactie van een vereniging voldoende in de maand. Want als alle verenigingen hun tekorten moeten gaan opvullen door middel van allerlei acties, werkt dat averechts. Allemaal vissen in dezelfde vijver, betekent niet meer, maar eerder minder.

Dus handhaving waarderingssubsidie gemeente. Dat is de keuze van GBB.

Ten slotte een oproep aan alle verenigingen. Laat u allen horen eind mei en spreek in.

 

Visie zwembaden Bronckhorst = Hap snap beleid?

1. Hessenbad en Hessenhal in Hoog-Keppel is sinds vrijdag de 13e geprivatiseerd aan de stichting Zonnewater. Proficiat een project met zorg en oog voor de lokale bevolking zal zeker slagen.

2. “In de Dennen” in Vorden is een zwembad dat al een stichting is, wat een subsidie van de gemeente ontvangt om de exploitatie rond te krijgen. Hier zal dus nog wat moeten gebeuren. Maar het stichtingsbestuur zal dit zeker rond krijgen met de lokale samenleving.

3. Burg. Kruijffbad in Steenderen. Dit zwembad zal waarschijnlijk overleven door de inzet van Dorpsbelang Steenderen en Aviko. Voordelen: mogelijke restwarmte van de Aviko niet alleen voor het zwembad maar ook voor de sporthal het Hooge Wessel en de mogelijke nieuwbouw van één nieuwe school.

4. Zwembad Het Elderink in Hengelo(Gld.) blijft misschien open door toedoen van het actiecomité o.l.v. Annette Kok in samenwerking met DBO Hengelo. De wethouder is in overleg om misschien een voorstel aan de raad hierover te kunnen voorleggen. Idee van het actiecomité is twee jaar open houden, zodat DBO en comité de overname en daarmee het voortbestaan kunnen oppakken.

5. Zwembad “De Brink” in Zelhem in combinatie met het Sociaal Cultureel Centrum. Ja dat is pas echt een probleem. De huidige exploitant kan de exploitatie van deze combinatie op geen enkele wijze rond krijgen. Geen actiecomité. Geen DBO (die heeft zich opgeheven wegens gebrek aan animo). Dus zwembad en Sociaal Cultureel Centrum dicht per 1 januari 2013. Want de Zelhemmers denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar toch de grootste kern van Bronckhorst zit straks wel zonder zwembad en “Kulturhuus”.

Dan heeft het College zijn doel bereikt. De visie = privatisering is voor 80% geslaagd.

Een goede score toch? Dat vindt de Zelhemmer straks ook wel …. Of niet? Is het 12 uur geweest?

 

Alle gemeente zwembaden en sporthallen dicht?!

In de commissievergadering van deze maand werd ingesproken door een de voorzitter van een net opgericht Platvorm Baak. Alle belangengroeperingen van die samenleving zijn daarin vertegenwoordigd. Van kerk, school, sportvereniging, cultuur, muziek en dorpsbelangenorganisatie. De noodkreet was duidelijk. Met het wegvallen van de accommodaties en subsidies voor de verenigingen in deze kleine samenleving, verdwijnt ook de leefbaarheid. Zwart wit denkt u misschien. Een doemscenario? Misschien maar misschien ook niet. We hebben deze leefgemeenschap gecomplimenteerd met het zo snel oppakken van wat op hen afkomt. Want het is naar ons oordeel waar. De bezuinigingen (TBB – Toekomst Bestendig Bronckhorst) lijken belangrijker te worden/zijn, dan dat wat echt belangrijk is samenleven = samenleving. Naar onze verwachting zijn er nog veel samenlevingen (grotere kernen) in Bronckhorst die onvoldoende in de gaten hebben wat er werkelijk op ze afkomt. Sluiting van accommodaties en wegvallen van subsidies. De smeermiddelen die vrijwilligers en hun organisaties nodig hebben om de leefbaarheid in stand te houden. Platvorm Baak heeft dus al actie ondernomen naar de politiek. Onze fractie zal daar zeker op reageren om in samenspraak te kijken wat nodig is om de leefbaarheid daar in stand te houden. Naast deze openlijke reactie in de commissie bereiken onze fractie ook vanuit andere organisaties soortgelijke signalen. Accommodaties, zoals zwembaden en anderszins zullen gaan sluiten, subsidies vervallen en het smeermiddel verdwijnt. Een terugtredende overheid is prima, maar alles overlaten aan de vrijwilligers en de organisaties, waarin zij werkzaam zijn zonder middelen is het niet alleen het badwater weggooien, maar het kind erbij. Onderneem actie en meld u bij ons als u denkt dat uw samenleving in gevaar dreigt te komen. Binnenkort worden ook wij als raad geïnformeerd over de wijze waarop het college denkt de bezuinigingen te realiseren. Dan willen wij ook graag van u weten hoe u er over denkt. En welke mogelijke oplossingen u ziet. Naar ons gevoel maakt het college van het middel privatisering een doel om de doelstellingen van bezuinigingen te bereiken. De doelstellingen van GBB is "de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst." Deze doelstelling is nu belangrijker dan ooit te voren. Nu zit er nog water in het zwembad en is de deur van de sporthal nog open. Laten we kijken als samenleving dit zo veel mogelijk zo te houden. 

TBB; TBB; Effe Wachte; Effe Wachte; Effe Wachte;

Ja ook voor Gemeente Belangen Bronckhorst duurt het proces TBB veel te lang . Velen van u zullen zich afvragen waar heeft hij het over. TBB staat voor Toekomst Bestendig Bronckhorst.Maar als je eerlijk bent is het eigenlijk Toekomstige Bezuinigingen Bronckhorst. Want daar gaat het om. Bezuinigingen van ca. 6 miljoen op een begroting van ongeveer 60 miljoen, dus zo’n 10%. Het college is op onderdelen al vooruit gelopen op het proces en tot uitvoering overgegaan (bijvoorbeeld de verkoop van een zwembad). Daardoor is het niet mogelijk een integrale afweging te maken. Ook worden onderdelen buiten het proces gelaten, zoals de Masterplannen Vorden en Hengelo. Lastig om straks een goede afweging te kunnen maken. We wachten al lang op voorstellen om de keuzes te kunnen maken. Daarmee laten we dan werkelijk zien welke richting we op willen met Bronckhorst en zijn inwoners. Dat die keuzes pijn gaan doen is zeker en samenlevingen binnen Bronckhorst zullen naar mijn mening worden aangetast. Er wordt meer verwacht van ieders eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen. GBB heeft daarvoor zeker begrip maar let op. We praten hier over de echte samenleving. Dus mensen van vlees en bloed en niet de virtuele samenleving, waarachter we ons steeds meer verschuilen (Social Media, zoals Twitter, Pingen, Hyfes en Facebook). Bij het maken van keuzes, die binnenkort op ons afkomen, zal onze fractie daarmee zeker rekening houden. Want GBB is een lokale partij, met als doelstelling: “de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst.” Onze fractie staat voor u klaar v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink en Evert Blaauw. Neem gerust contact met ons op: GBBfractie@bronckhorst.nl 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Het jaar 2011 is weer achter ons en we zijn inmiddels al weer een paar weken onderweg in het nieuwe jaar. De fractie GBB wil u langs deze weg een gelukkig 2012 toewensen en we hopen dat dit jaar veel geluk en voorspoed zal brengen.

Dit voorjaar zal voor veel scholen in het teken staan van de jongerendebatten en er wordt de laatste weken dan ook hard geoefend zodat iedereen goed beslagen ten ijs komt. Volgende maand beginnen de voorrondes en ook wij komen op school om te helpen oefenen. Niet alleen erg leuk om te doen maar ook leerzaam voor iedereen, want wie is nu eigenlijk de baas in de gemeente?

Wellicht dat we weer een aantal potentiële raadsleden aan het werk zullen zien zodat ook onze gemeenteraad “toekomstbestendig” zal zijn. Wij wensen iedereen veel succes.

Naast de jongerendebatten blijven we ons natuurlijk inzetten voor de belangen van de burgers in Bronckhorst, dus als u vragen of opmerkingen heeft die wij moeten meenemen in onze besluitvorming horen wij graag van u. Maar ook als u denkt dat u iets voor onze partij kunt betekenen, of zich bij ons wilt aansluiten, dan horen wij graag van u.

Want: GBB is een lokale partij, met als doelstelling: "de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst."

Onze fractie staat ook in 2012 voor u klaar.