LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2013

Minder afval: kosten omlaag!

Het scheiden van afval gaat goed in de gemeente. De gemeente heeft u voorzien van gescheiden containers en u als inwoner bent gemotiveerd dit verder in te vullen. Er is alles aan gelegen vooraf goed het afval te scheiden, zodat hergebruik optimaal wordt benut en kosten laag blijven.

Na bijna een jaar gescheiden afvalinzameling blijkt het zo’n succes te zijn, dat de gemeente een gat in haar begroting heeft. Er komt minder geld binnen aangezien u minder afval aanbiedt dan was voorzien. De gemeente heeft voorgesteld het vastrecht te verhogen. De rekening wordt bij de inwoners neergelegd en het gat wordt gedicht.

GBB heeft de evaluatie van de afvalstoffenheffing op de raadsagenda gekregen zodat dit voorstel gaat worden besproken. Schijnbaar biedt u minder vaak uw afval aan, maar blijft de vuilniswagen even vaak langs uw huis rijden.

Wat ons betreft gaat dan ook de ophaalfrequentie omlaag, u biedt immers minder vaak uw afval aan. Dit in combinatie met de containergrootte, die dan gratis omgewisseld moeten worden. Wij zullen het college vragen om hier voorstellen met rekenvoorbeelden aan te reiken, zodat wij als raad verantwoord in uw belang het beleid kunnen bijstellen.

Als u ideeën heeft om voorstellen te doen die kunnen bijdragen aan een goede oplossing horen wij dit graag en zullen wij deze zeker meenemen in onze voorstellen aan het college.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Evert Blaauw lijsttrekker Gemeentebelangen Bronckhorst

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst is Evert Blaauw unaniem gekozen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 19 maart 2014 gehouden gaan worden.

Evert Blaauw is als oprichter van de partij verheugd met zijn verkiezing. Hij ziet dat de visie ‘dichtbij en betrokken’ aanslaat. Het gaat er om de belangen te behartigen van de samenlevingen in Bronckhorst.

De partij heeft een breed draagvlak opgebouwd bij de inwoners van Bronckhorst. De groep jonge mensen, die vrijwel vanaf het begin van de oprichting 4 jaar geleden de fractie ondersteunt, is klaar om de visie van GBB uit te dragen en vooral ook uit te voeren. Met regelmaat zetten zij zich op meerdere plekken in om de daad bij het woord te voegen.

 

Meer vergrijzing?

Na uitlatingen vanuit de landelijke overheid, dat de Achterhoek vergrijsd, is schijnbaar de gelatenheid over deze regio (met de provincie voorop) heengekomen. Deze regio zou dus maar moet afsterven en de jeugd zou vanaf het voorgezet onderwijs de regio maar moet verlaten.

Helaas lijkt dit door met name de grote landelijke partijen ook gepraktizeerd en gepromoot te worden. Zie de verschuiving (of in ieder geval de pogingen daartoe) van bedrijven naar een regionaal bedrijventerein, wat dus dit effect zal versterken.

Echter is het wel zo dat ondanks deze meningen en helaas beleid, er wel degelijk behoefte is aan met name meer-generatiewoningen: meer specifiek, kinderen die graag bij de ouders willen wonen (en dus eigenlijk gaan uitvoeren wat diezelfde overheid van ze vraagt).

Nu wordt dus deze laatste ontwikkeling actief geblokkeerd door de lokale overheid, aangezien deze schijnbaar het nog bestaande woningcontingent alleen voor eigen gebruik willen aanwenden.

Wij willen: Meer en ruimere moglijkheden voor kinderen die bij de ouders willen gaan wonen (of vice versa) zowel buiten als binnen de bebouwde kom, waarbij het binnen de bebouwde kom zou moeten zijn: Als het als inbreiding aangemerkt kan worden, zou dit zonder meer moeten mogen.

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Algemene Beschouwingen: Compliment aan de samenleving

... voor het uithoudingsvermogen.

Deze aanvulling is het college vergeten mee te geven aan de titel van de begroting 2014-2017.

GBB tracht grip te krijgen op de begroting in Bronckhorst. Al jarenlang ontbreken de indicatoren zodat er SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) bezien kan worden wat de effecten zijn. De toegevoegde waarde van de gemeente als dienstverlener/faciliterend orgaan is niet te beoordelen. Dus wat het uitmaakt als de gemeentedeur op slot zit of niet.

Tegenstrijdige ontwikkelingen zien we ook: na een periode van zo'n 8 jaar na de herindeling gaan we ineens gebiedsgericht werken. En wat schetst onze verbazing: de oude gemeentegrenzen komen in grote lijnen weer naar voren. Wat nu echt de schaalvergroting aan voordelen heeft opgeleverd is ons niet duidelijk en zoals wij dat beluisteren de gemiddelde burger zeker niet. Op dit moment klinken er geluiden van schaalvergroting tot één gemeente Achterhoek. Nog steeds de mond vol van betrokkenheid van de burger bij de politiek. Maar de schaalvergroting realiseert het tegenovergestelde.

Afgelopen jaren zijn vele partijen die met de gemeente te maken hebben, of het nu gaat om burgers of verenigingen, aan het lijntje gehouden of met een kluitje het riet in gestuurd. Andere voorbeelden zijn OZB-waarderingen die de burger maar moet aanvechten bij de rechter, rechtszaken die zijn aangespannen tussen gemeente en stichtingen/verenigingen/bedrijven om eigendomsrecht en recht van overpad. Als gemeente is het eenvoudig procederen, men beschikt immers over ons gezamenlijke geld. Dit doet alleen de burger pijn.

Als we dan financieel de begroting afwegen tegen waar het huidige college in Bronckhorst ons gebracht heeft dan is dat schrikbarend. Op vele fronten levert de burger in en alle gaten in de begroting worden al jaren gedekt vanuit de algemene reserve. Vervolgens mogen we in het jaarverslag teruglezen dat onze gemeente niet in de rode cijfers zit en we het dus eigenlijk heel goed doen.

De begroting voor 2014 is dekkend, maar in de jaren erna zijn er tekorten te zien. Er was toch al structureel bezuinigd de afgelopen jaren? We zijn nu toch ‘toekomstbestendig’ volgens dit college?

Wat ons betreft dus echte hulde aan de burgers, vrijwilligers, verenigingen en samenlevingen, die naar ons oordeel beter in staat zijn invulling te geven aan hun leefomgeving als de overheid echt terugtreedt, beter luistert naar hen en in een echte dialoog gaat en niet slechts informeert.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Zorg over zorg

GBB volgt net als velen van u de ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de thuiszorg. Keer op keer blijven wij ons verbazen over de inmiddels ontstane situatie waarbij mensen ontslagen worden. Hoe heeft dit zover kunnen komen?

Groot probleem hierbij is dat de gemeente steeds meer taken vanuit het rijk toebedeelt krijgt, komende jaren volgt bijvoorbeeld ook de jeugdzorg. Het rijk staat de taak af aan de gemeente, geeft aan dat de gemeente het moet doen met minder budget en stelt vervolgens ook allerhande eisen die het soms onmogelijk maken om enige creativiteit te betrachten bij de uitvoering.

Wat GBB betreft staat ook hier de burger centraal. In Den Haag roept men ‘Banen, banen, banen’, maar mede door het beleid vanuit Den Haag verdwijnen de banen hier.

Mochten taken van de gemeente door bijvoorbeeld langlopende aanbestedingen voor problemen zoals massaontslagen in de omgeving leiden, dan dient al in een vroeg stadium naar een oplossing gezocht te worden. Een jaar uitstel van de aanbesteding en daarmee een jaar behoud van een bestaande situatie zou dan tot de mogelijkheden behoren.

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Burgers ten dienste van de gemeente?

Bij de gemeente Bronckhorst lijkt het er steeds vaker op dat u als burger maar naar de pijpen moet dansen van de gemeente.

Of het nu gaat om het adopteren van prullenbakken of om het verkrijgen van een vergunning. Het is niet uw belang dat wordt afgewogen, maar enkel of de gemeente er zelf (financieel) beter van wordt.

Ter voorbeeld: er zijn de afgelopen maanden diverse burgers financieel getroffen doordat de gemeente de mogelijkheden voor een bouwvergunning op bestaande kavels onmogelijk heeft gemaakt. Burgers zoals u en ik hebben dus geïnvesteerd in een stuk grond om hier een huis te mogen bouwen. Vervolgens past de gemeente eenzijdig de spelregels aan en wordt u als burger van de ene op de andere dag geconfronteerd met een waardeloos stukje grond.

De gemeente verschuilt zich vervolgens achter termen als krimp en crisis op de woningmarkt. Het kwalijke is echter dat de gemeente in vele gevallen haar eigen bouwplannen en kaveluitgifte wel door zet. Kortom: de burger mag voor de kosten opdraaien, terwijl de gemeente zelf haar verliezen niet hoeft te nemen.

Bij ieder raadsvoorstel van deze aard, waarin burgers oneerlijk worden behandeld, zal GBB tegen stemmen. Laat de gemeente weer ten dienste staan van de burger!

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op. 

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Minder geld, minder motivatie, minder vrijwilligers

Afgelopen jaar hebben vrijwel alle vrijwilligersorganisaties al diverse klappen te verwerken gehad. Privatisering van sportverenigingen waarmee structurele steun in geld en middelen is gestopt en minder inkomsten doordat geen oud papier meer wordt opgehaald. Dit zijn allen beleidskeuzes geweest van het College en een meerderheid in de raad.

Vorig jaar heeft GBB nog duidelijk een stokje willen steken voor het ‘wegbezuinigen’ van de waarderingssubsidie. Dit is een subsidie die het voor veel stichtingen en verenigingen mogelijk maakt het hoofd boven water te houden. Het betreft een waarderingssubsidie aangezien wij als inwoners van Bronckhorst de activiteiten ‘waarderen’.

In de laatste raadsvergadering heeft het college alsnog haar zin doorgedreven. De waarderingssubsidie is aangepast en een bezuiniging van € 100.000,- is gerealiseerd. Het college met haar coalitiepartijen hebben schijnbaar geen waardering meer voor enige inzet van vrijwilligers en organisaties binnen onze gemeente.

Wij vinden dit niet kunnen, want wat is het gevolg? Het voortbestaan van vele vrijwilligersorganisaties staat op de tocht, vrijwilligers worden gedemotiveerd en uiteindelijk geeft onze vrijwilliger er de brui aan.

Mag het ietsje meer zijn?

Met de begroting van 2014 zal GBB zich hier hard voor maken!

Laat u zich de leefbaarheid dicteren of wilt u deze zelf regisseren? Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op. Want leefbaarheid beleef je samen!

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Alles te koop!

Heeft u het artikel op de website van de gemeente Bronckhorst ook gelezen? Dan wordt u ook voor de gek gehouden!

De gemeente biedt op haar website diverse locaties en accommodaties te koop aan. Dit zonder een besluit van de raad te vragen. Een raad die u gekozen heeft; het hoogste orgaan van de gemeente. Sterker nog, enkele voorstellen zijn zelfs al afgewezen door de raad en toch menen de bestuurders ermee door te moeten gaan. De raad wordt dus niet meer serieus genomen.

Ook de coalitiepartijen die de wethouders leveren lijken dit volledig over hun kant te laten gaan.

Accepteert u dit?! WIJ NIET!

In de raadsvergadering, waar de visie voor de komende jaren wordt besproken, zullen wij de gemeente zeker tot de orde roepen.

Laat u zich de leefbaarheid dicteren of wilt u deze zelf regisseren? Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op. Want leefbaarheid beleef je samen!

 

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Communicatie over maatwerk

Er spelen momenteel veel zaken in onze gemeente. In een aantal zaken lijkt privatisering de oplossing voor veel problemen, waar we als gemeente en gemeenschap voor staan.

Op zich niets mis mee. Maar als onze fractie kijkt naar het aantal reacties dat onze fractie bereikt in de vorm van klachten, is de vraag: Wat is het echte probleem?

Ook u begrijpt zeer zeker dat niet altijd een positief antwoord kan worden verkregen op een vraag. De gemeente is vaak gehouden aan wet en regelgeving of aan prijsvorming, zoals die is neergelegd in verordeningen van de raad of beleidsregels van het College van B&W.

Bij uitzonderingen spreekt het college regelmatig over maatwerk. Maar naar ons oordeel is het daarbij geen eenrichtingsverkeer. Het college lijkt maatwerk alleen toe te passen, als het hen even goed uitkomt. Echter, een goede communicatie is ook de bereidheid tonen er met elkaar uit te willen komen. Oplossingen te vinden en zo nodig de raad te vragen gelet op voortschrijdend inzicht de bakens te verzetten.

Heeft u recente ervaringen waarbij u tegen een muur van wet- en regelgeving aanloopt en lijkt er geen doorkomen aan? Neemt u dan contact op met onze fractie en wij zullen bekijken op welke manier wij uw punt op de politieke (maatwerk-)agenda kunnen krijgen.

Door U gekozen zijn wij er voor U! GBB heeft één doelstelling: "de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst."

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Bronckhorster leefbaarheid!

Vorige week hebben allerlei vrijwilligersgroeperingen en een aantal professionele organisaties hun privatiseringsplannen aan de raad- en commissieleden gepresenteerd, waarmee zij denken het zwembad, sporthal of een combinatie daarvan in hun leefgebied voor de samenleving in stand te kunnen houden.

Onze fractie heeft vooral veel respect voor de getoonde inzet en het geleverde werk van de vele vrijwilligers om de plannen op korte termijn te willen realiseren. Ware passie en energie om het in hun ogen behaalde resultaat te verdedigen. Onze complimenten daarvoor.

Wij wachten met spanning het voorstel van het college af welk advies zij ons geeft over de ingediende plannen en met welke onderbouwing.

Uiteindelijk zal dat leiden tot een besluit, waarmee de burgers van Bronckhorst een leefbare samenleving moeten voortzetten.

Leefbaarheid die gemaakt wordt door gewoon mensen, zoals u en ik.

Wilt u uw leefomgeving ook verbeteren, neem contact met ons op. Want leefbaarheid beleef je samen.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Waarderingssubsidie versus Collegeakkoord!

De titel van het collegeakkoord is 'Samen bouwen aan een betrokken, solide en duurzaam Bronckhorst'.

Dat is mooi gezegd, maar hoe ziet de uitvoering daarvan eruit als we kijken naar de ontwikkeling naar de verenigingen toe, die een aanspraak maken op de waarderingssubsidie.

Een bericht dat ons is toegestuurd door een voorzitter van een vereniging in onze gemeente laat zien dat de uitvoering van het collegeakkoord ver te zoeken is. Door geen enkele vereniging is geklaagd over de bestaande waarderingssubsidie verordening. Toch heeft de coalitie gemeend deze verordening op de schop te nemen en aan te passen, waarin vooral de jeugdleden binnen de verenigingen aan bod kwamen was het motto.

Ons inziens is de ware toedracht een ordinaire bezuiniging. Terwijl bij de besluitvorming om een nieuwe waarderingssubsidieverordening op te stellen uitdrukkelijk is gesteld dat het budget gelijk bleef. Door ons is toen al aangegeven: Waarom wijzigen als iedereen tevreden is en het budget toch gelijk blijft?

Maar dat is te simpel gedacht. Want onder het motto de jeugd is belangrijk bouw je een rookgordijn op en zorg je ervoor dat je de condities zo aanpast dat sprake is van de bezuiniging. Laat duidelijk zijn: bezuiniging op dit budget was GEEN taakstellende opdracht van de raad.

Onze fractie zal deze gang van zaken zeker aan de orde stellen, zodra deze verordening moet worden vastgesteld. Want de verenigingen hebben al genoeg ingeleverd. Wanneer bij besturen van verenigingen de rek er uit is en zij het bijltje er bij neer gooien… Hoe zit het dan met de leefbaarheid en die mooie slogan?

Als u ook de belangen van uw directe leefomgeving wilt vertegenwoordigen bij de gemeente, sluit u aan bij onze lokale partij.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

6 miljoen ja of nee!

Eind vorig jaar bereikte onze raad een voorstel om de gemeentelijke werven en de brandweerkazerne van Hengelo op het industrieterrein te Hengelo volledig nieuw te bouwen.

Investering 6 miljoen en allerlei vage ideeën over hoe de bestaande locaties financieel gunstig van de hand konden worden gedaan. De vraag is alleen voor wie het financieel gunstig zou zijn.

Nu zal ons in mei/juni van dit jaar opnieuw een voorstel bereiken met mogelijke alternatieven.

Wij hopen dat bij de alternatieven goed gekeken gaat worden naar renovatie van de bestaande situatie.

Want onze fractie kan het aan de burger niet verkopen dat daarmee zes miljoen uit de algemene reserve wordt opgemaakt en tevens een aanslag wordt gepleegd op het industrieterrein, dat in onze ogen voor die doelgroep is aangelegd.

Bovendien zullen hiermee de kosten voor de burger in de toekomst toenemen, omdat er elders tekorten ontstaan.

Dus de eindrekening wordt weer bij u neergelegd.

Wij geven nu al aan dat wij renovatie voorstaan, in tegenstelling tot een in onze ogen onnodig hoge investering van circa 6 miljoen.

Als u ook de belangen van uw directe leefomgeving wilt vertegenwoordigen bij de gemeente, sluit u aan bij onze lokale partij.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp

 

Hoe sociaal wordt 2013?

Namens onze fractie de beste wensen en veel gezondheid voor 2013.

Graag willen wij in het bijzonder de vrijwilligers bedanken, die de afgelopen jaren het oud papier hebben opgehaald voor hun verenigingen. Helaas is dat nu ten einde en hiermee vervalt een inkomstenbron voor de verenigingen.

Dan willen wij ons richten tot een helaas noodzakelijk initiatief in Zelhem: De voedselbank en kledingbank. Dit initiatief heeft in november 2011 nog de vrijwilligersprijs ontvangen van de Rabobank Graafschap-Midden en tevens een bedrag voor de aanschaf van een speciale koel/vriescombinatie.

Inmiddels heeft het Kerkbestuur de kosten van € 350,- per maand op zich genomen voor een locatie aan de dr. Grashuisstraat (Weulen Kranenbarg).

Had hier het SOCIAAL Cultureel Centrum De Brink uitkomst kunnen bieden?

Het oude stationsgebouw staat na vertrek van de VVV leeg en in 2013 is wederom sprake van een stevige bijdrage in de exploitatiebijdrage door de gemeente Bronckhorst. Dan kunnen we oprecht spreken van een sociaal cultureel centrum en de functie waarvoor dit centrum bedoeld is.

Laten we hopen dat het Sociaal Cultureel Centrum De Brink in ieder geval behouden blijft voor de verenigingen, die er intensief gebruik van maken. We wensen de werkgroep dan ook veel succes en wijsheid toe.

Als u ook de belangen van uw directe leefomgeving wilt vertegenwoordigen bij de gemeente, sluit u aan bij onze lokale partij.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp