LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2014

Hoe moeilijk is afval ophalen?

Het aanbieden en ophalen en het afval goed scheiden is niet moeilijk gebleken.

Maar de communicatie aan u wat er in de tariefstelling is misgegaan blijkt moeilijk. Wat is er nou moeilijk aan het uitleggen van een foute beslissing. Leg uit dat we tegen beter weten in de tarieven en het vastrecht laag hebben aangehouden en niet verwacht hadden dat u zo goed wist te scheiden, dat we met de kosten niet weg kwamen en alle reserves daarbij hebben opgemaakt. Dat is de reden van verhoging vastrecht. Maar weet dat het nog altijd goedkoper is dan voorheen.

Niet een vrolijk eindejaarsbericht. Maar GBB wenst u ondanks dit minder leuke bericht fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling en ook volgend jaar mag u ons weer aanspreken en staan wij voor u klaar.

 

Is de politiek er voor u?

Bij ieder besluit dat ons wordt voorgelegd stellen wij onszelf de vraag: wordt de inwoner van Bronckhorst hier beter van?

Afgelopen weken zijn er besluiten genomen over het ‘Sociaal Domein’ en de ‘Nieuwbouw Brandweerkazerne Hengelo en Gemeentewerf’.

Over het Sociaal Domein zijn we sceptisch, de trein staat op de rails en nu de trein vertragen is geen optie. Kortom het voorstel is aangenomen en we zullen de komende tijd scherp moeten monitoren hoe alles in de praktijk loopt.

Echter over de nieuw te bouwen gemeentewerf en brandweerkazerne zijn we furieus! In de huidige tijd waarin er vele belangrijke zaken op ons als gemeente afkomen, wordt er € 6.300.000,- uitgegeven aan een nieuw te bouwen brandweerkazerne en gemeentewerf. Helaas hebben de coalitiepartijen ‘voor’ gestemd en kost dit iedere inwoner uit Bronckhorst € 170,- per persoon. Waarom zijn wij furieus?

  • Er zijn vele goedkopere alternatieven!
  • Er is geen noodzaak voor acute nieuwbouw aangetoond!
  • De veiligheid is NIET in het geding!
  • Vele gemeentelijke taken zijn (goedkoper om) uit te besteden!

Kortom, wordt u hier beter van? NEE!

 

Uitbreiding fractie GBB

Verheugd zijn wij u te kunnen melden dat de fractie van Gemeentebelangen vanaf donderdag 30 oktober wordt versterkt door een nieuw commissielid. Wij verwelkomen Marja Berenschot uit Hengelo binnen onze fractie.

Marja heeft een ruime ervaring met aspecten rondom het Sociaal Domein. Iets dat de komende jaren op ons als gemeente af komt. Door de komst van Marja telt onze fractie 5 raadsleden en 3 commissieleden.

De komende raadsperiode staan wij dus geheel voor u klaar. Heeft u vragen? Neem contact met ons op (info@gbbronckhorst.nl). Wij houden minimaal twee maal per maand een fractievergadering. Op onze website www.gbbronckhorst.nl staan de vergaderdata vermeld. Laat het even weten als u onze fractievergadering wilt bezoeken, zodat wij u bij de ingang van het gemeentehuis kunnen ontvangen.

 

Houd Bronckhorst leefbaar!

Raakt u van de discussie over de krimp ook verkrampt?

Ontgroening en vergrijzing zijn landelijke trends, dus ook in de gemeente Bronckhorst. Wij zullen zelf de koers moeten bepalen hoe wij hier als gemeenschap mee omgaan.

We moeten ons niet door angst laten leiden, maar de kansen en mogelijkheden benutten. De digitale mogelijkheden maken de wereld toegankelijker en flexibeler, waarmee ieder individu overal kan wonen, werken en leven. Juist ons mooie en groene Bronckhorst heeft hierin zoveel te bieden.

Maar dan moeten we wel bereid zijn om te kiezen voor verruiming in regelgeving rondom bewoning, bedrijvigheid en voorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud om in te kunnen blijven wonen.

Regeren is vooruitzien!

 

Uitbreiding fractie

Een lang gekoesterde wens van GBB-kiezers gaat in vervulling. Vanaf heden heeft de fractie van Gemeentebelangen Bronckhorst ook een vrouw in haar midden. Josephine Steffens heeft besloten zich aan te sluiten bij Gemeentebelangen Bronckhorst. Onze fractie is verheugd dat haar kwalitatieve inbreng onze fractie komt versterken. De visie en werkwijze van Josephine Steffens sluiten vrijwel naadloos aan op die van Gemeentebelangen Bronckhorst. 

Maatwerk in buitengebied

Het buitengebied is, zoals u wellicht weet, aan het veranderen. De coalitie heeft aangegeven een balans te willen zoeken tussen de ontwikkelingen die plaatsvinden in het buitengebied. Om deze balans te zoeken en te vinden is het naar ons idee ook van belang dat er gemotiveerd maatwerk kan worden geboden.

Volgens GBB betekent dit dat er waar mogelijk meer passende normen en regels gecreëerd moeten worden in plaats van standaard normen en regels die veelal niet aansluiten op de werkelijke situatie. Het behouden en creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel de agrariër als niet-agrariër binnen een goed woon- en leefklimaat staat hierbij centraal.

Daarbij komt dat er zich ook ontwikkelingen afspelen in bijvoorbeeld de zorg, waardoor we meer en meer voor elkaar en dicht bij elkaar moeten gaan zorgen. Mogelijkheden voor het bieden van maatwerk in de ruimtelijke ordening liggen volgens ons daarbij in het verlengde.

GBB staat voor maatwerk waarbij uit kan worden gegaan van de werkelijke situatie met als basis een goed woon- en leefklimaat.

Tijden van verandering zijn ook tijden om te leren. Dat doen we graag samen met u.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Herman Stapelbroek, Willem Bossenbroek, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp & Marcel Westerink

 

Transparant zijn blijft een keuze

Inmiddels is de nieuwe raad enkele maanden op weg. Ook het college is inmiddels gesetteld en gewend aan haar nieuwe plek. Dit moet ook, er staat de komende jaren immers veel op stapel voor de gemeente. De begroting van de gemeente wordt simpelweg verdubbeld, we krijgen eenvoudig gezegd 2x zoveel verantwoordelijkheid over hoe we als gemeente het geld besteden! Des te meer reden om open en transparant hierover met u te communiceren. Helaas gaan hierin ook vaak dingen mis, in onze ogen te vaak. Het duidelijk communiceren en het willen werken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing blijken dan nogal eens het probleem te zijn. Ervaart u problemen in de communicatie met de gemeente? Laat het ons weten, de raad is er o.a. om de gemeente te controleren. Hoewel we komende week nog een raadsvergadering hebben staan, wensen wij u alvast een prettige zomervakantie toe. Ook tijdens en na de vakantie kunt u op onze inzet rekenen!

v.l.n.r. Dennis van Elk, Herman Stapelbroek, Willem Bossenbroek, Evert Blaauw, Yoeri Klein Braskamp & Marcel Westerink

 

Transparant zijn is een keuze

De kosten van onderhoud en beheer van wegen is onderzocht door de Rekenkamercommissie. Dit is een onafhankelijk adviseur van de gemeenteraad. Nu heeft de rekenkamercommissie in zijn advies geconstateerd, dat de gemeenteraad niet over de informatie kan beschikken om zijn kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen invullen. Juist is het van belang om te weten op welk kwaliteitsniveau het onderhoud plaats vindt en wat wij als gemeenteraad hierin belangrijk vinden. Willen wij als raad een zes of een acht voor wegen en zo ja wat kost ons dat als inwoners. Het college biedt ons dit niet en daardoor zijn wij niet in staat om een goede norm voor wegenonderhoud aan te geven. En als je dat als gemeenteraad niet kunt hoe wil je dan controleren. Dus de gemeenteraad staat hier buitenspel. Het college vindt het prima zo en stelt voor het onderzoek van de Rekenkamercommissie en het advies voor kennisgeving aan te nemen en juist de reactie van het college vast te stellen. Onze fractie gaat daar niet in mee. Wij willen onze kaderstellende en controlerende rol niet weggeven. Dus het college zal naar ons oordeel invulling moeten geven aan het rapport van de Rekenkamercommissie. Dan kunnen wij u als inwoner ook duidelijk maken hoe het onderhoud en beheer van wegen plaats vindt en waarom wij op basis van kosten (dus uw portemonnee) vinden dat het onderhoud op een niveau van een zes of een acht moet plaats vinden. Dan kunnen door de gemeenteraad echte keuzes worden gemaakt die wij kunnen onderbouwen. Dat zal deze week door ons in de raadsvergadering worden ingebracht.

v.l.n.r. Yoeri Klein Braskamp, Marcel Westerink, Dennis van Elk, Evert Blaauw

 

Zelfredzaamheid en participatie

Zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van Bronckhorst slechts woorden of werkelijkheid?

Inwoners hebben ons net na de verkiezingen al weer veelvuldig weten te bereiken.

Een vraag om de zitbanken in de plaats Vorden terug te plaatsen, zodat oudere inwoners vanuit bepaalde plaatsen toch met rustpauzes het centrum weten te bereiken met mooi weer heeft nog niet tot resultaat geleid. En dat terwijl eind mei de opening van het nieuwe centrum aanstaande is. Plaatsing of reactie eind van het jaar als het herfst wordt heeft niet zoveel zin voor de inwoners nu.

Ook als je in een elektrische rolstoel zit kun je zelfstandig en zelfredzaam zijn en participeren/meedoen in de samenleving. Maar dan moet er wel echt de bereidheid zijn te luisteren en aan oplossingen te willen werken en niet naar zogenaamde oplossingen, zijnde het eigen gelijk. Laten we hopen dat deze inwoner de juiste rolstoel krijgt, zodat hij met zijn eigen betaalde en aangepaste gehandicapte bus straks weer veilig op pad kan om mee te doen in de samenleving.

Ook in het buitengebied (besluit de Dunsborg) is afgelopen maand mede ook door ons een besluit genomen, waar we gezien de feitelijke situatie niet gelukkig mee zijn. Aanvullende informatie biedt ons nu de mogelijkheid met een motie te komen in de eerstvolgende raadsvergadering richting het college om voor te stellen de huidige situatie te laten voortbestaan.

Wij houden u op de hoogte en u kunt ons altijd met zaken benaderen die voor de samenleving van belang zijn.

v.l.n.r. Yoeri Klein Braskamp, Marcel Westerink, Dennis van Elk, Evert Blaauw

 

Klachten en bezwaarprocedures

Deze maand staan de klachtenevaluatie en een nieuwe procedure voor bezwarenafhandeling op de raadsagenda.

Een goede bezwarenprocedure is van groot belang. Indien u bezwaar maakt tegen een bepaald besluit wilt u weten hoe de procedure verloopt en op welke momenten er acties/beslissingen genomen worden en door wie. Deze nieuwe procedure wordt eind van het jaar geëvalueerd en wij zullen deze nieuwe ontwikkeling nauwlettend voor u volgen.

Bij de klachtenevaluatie zien wij al jaren een trend: het aantal klachten daalt! Ter verduidelijking: een klacht gaat over iets dat door de gemeente in uw ogen (na melding) niet goed is afgehandeld. De daling op zich is een goed gegeven. Maar we doen ook steeds vaker ons beklag (al dan niet terecht) in het openbaar via de sociale media. Dus niet meer via de formele weg. Met de komst van sociale media zal de gemeente klachten die via sociale media aan het voetlicht worden gebracht mogelijk moeten gaan opnemen in haar evaluatie.

Ons advies in deze: Heeft u een klacht? Dien deze vooral formeel in, zodat wij de gemeente ook echt kunnen blijven toetsen en zij haar dienstverlening kan blijven verbeteren.

v.l.n.r. Yoeri Klein Braskamp, Marcel Westerink, Dennis van Elk, Evert Blaauw

 

Verkiezingstijd

Deze week is het dan eindelijk zo ver. Alle lokale politieke partijen hebben toegewerkt naar de verkiezingen deze week. Zo komt er een eind aan een intensieve periode van campagne voeren, teksten schrijven, advertenties maken, werkbezoeken en verkiezingsdebatten met als grote afsluiting het verkiezingsdebat van De Gelderlander afgelopen donderdag.

Nu breekt er een nieuwe periode aan met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Hoe de verkiezingen ook uit gaan pakken, wij hebben er zin in. Er komen nog veel dingen op ons af en u kunt er op rekenen dat GBB weer lokaal, betrokken en transparant zal zijn.

Wij willen allen die vertrouwen in ons hebben gehad de afgelopen vier jaar bedanken voor de steun en u kunt de aankomende 4 jaar weer op ons rekenen. Zie ons verkiezingsprogramma op onze website, u mag ons hieraan houden! Gemeentebelangen wil uw belangen als inwoner behartigen, ook de komende vier jaar.

v.l.n.r. Marcel Westerink, Evert Blaauw, Dennis van Elk, Yoeri Klein Braskamp, Wim Fontein

 

Wonen op het platteland

Op het platteland spelen zich allerlei ontwikkelingen af. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op hoe ons buitengebied er in de toekomst uit gaat zien. Maar hoe houden we het buitengebied in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar? Een vraag waar we ons zeker in de gemeente Bronckhorst over moeten buigen om ook het buitengebied een toekomst te kunnen geven.

Ontwikkelingen in de agrarische sector laten een ander licht schijnen op ons buitengebied. Dit vraagt een visie hoe we ons buitengebied ook in de toekomst aantrekkelijk kunnen houden voor enerzijds de agrariër en anderzijds voor andere activiteiten die bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van ons buitengebied. Naast bijvoorbeeld overnachtingsmogelijkheden zijn wonen en werken op het platteland activiteiten die nu en in de toekomst invulling kunnen geven aan ons buitengebied. Maar is het buitengebied hier wel klaar voor?

Ja en nee. Ja, omdat er in de toekomst helaas steeds meer agrarische gebouwen en woningen leeg komen te staan die prima ruimte zouden kunnen bieden om te wonen en te werken. Nee, omdat het buitengebied op verschillende vlakken nog niet optimaal is ingericht voor nieuwe functies. Tot voor kort was het bijvoorbeeld niet mogelijk om een burger in een agrarische woning te laten wonen zonder dat de agrariër beperkt zou worden in zijn of haar activiteiten. Gelukkig is daarom in januari 2013 de Wet Plattelandswoning van kracht geworden. Door deze wet wordt het mogelijk gemaakt om het wonen op het platteland verder te ontwikkelen zonder dat de agrariër extra beperkt wordt in zijn of haar activiteiten. Daarnaast speelt in de huidige maatschappij digitale bereikbaarheid een grote rol in ieders leven. Hoewel internet nog niet als een eerste levensbehoefte wordt beschouwd, is een goede internetverbinding van groot belang. Zo zal zorg op afstand en innovatie van het agrarisch bedrijf alleen kunnen plaatsvinden met een goede digitale bereikbaarheid. Maar ook niet-agrarische ondernemers in het buitengebied moeten digitaal goed bereikbaar zijn om zich te kunnen ontwikkelen.

Hoe houden we het buitengebied in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar? Deze vraag is niet in 1 alinea te beantwoorden. Het is volgens ons wel goed om te beseffen dat het buitengebied het domein van de agrariër zal en moet blijven. We moeten echter ook de voorwaarden scheppen om zo goed als mogelijk te kunnen wonen, werken en zorgen in ons buitengebied. Voor nu en in de toekomst.

 

Posters GBB populair

Twee weken geleden zijn de posters op de borden geplakt op de plakdag die was georganiseerd door de gemeente. De week aansluitend werden deze geplaatst in de verschillende kernen. Wat GBB betreft was dit een groot succes en verdient dit herhaling bij de volgende verkiezingen.

Nadat de borden geplaatst waren is gebleken hoe gewild deze posters zijn. Na een paar dagen was er in de kern van Zelhem een poster uitgesneden. Omdat de poster van GBB de enige was waarbij dit is gebeurd gaan we er van uit dat het een bewuste actie was om alleen deze poster te verwijderen.

Dit is geen reden om te stoppen met de campagne, integendeel. De nieuwe poster is inmiddels geplakt en op andere plaatsen zijn de posters gecontroleerd. Hopelijk blijft deze hangen tot aan de verkiezingen. Nu blijkt dat onze posters populair zijn komen we met het volgende.

OPROEP:

Iedereen die promotiemateriaal zoals flyers of posters van Gemeentebelangen Bronckhorst willen hebben kunnen zich melden via ons mailadres: info@gbbronckhorst.nl.

Ook voor alle andere zaken die u ons wilt voorleggen kan dit natuurlijk want wij zijn er voor alle inwoners van Bronckhorst, de enige lokale partij van deze gemeente.

 

Blanco cheque voor Dorpsstraat Hummelo

Gemeentebelangen Bronckhorst heeft tegen een op zich sympathieke motie gestemd over de invulling va de Dorpsstraat Hummelo. Maar waarom? Door de indieners van de motie wordt de nieuwe gemeenteraad opgezadeld met het vinden van geld in de begroting. De provincie eist namelijk altijd cofinanciering als zij geld in een project bijdraagt. Door deze motie wordt dus een blanco cheque uitgeschreven waar wij als inwoners van Bronckhorst in de toekomst de rekening weer van mogen betalen.

Het is zeker een uitdaging met het reeds beschikbare bedrag voor de Dorpsstraat alle wensen in te vullen die de samenleving in samenspraak met de dorpsraad voor ogen heeft. In een tijd van bezuinigen staan we zeker voor uitdagingen om met minder geld goede keuzes te maken. Gemeentebelangen Bronckhorst is van oordeel dat dit de basis moet zijn. Het huidige college heeft met verschillende centrumplannen zoals Vorden en Hengelo ca. 12 miljoen uitgegeven. Meerdere keren hebben wij gevraagd om een herbezinning omdat de tijden veranderen en je dan ook de bakens moet kunnen verzetten. Dat is niet gedaan. Dat betekent dat nieuwe projecten daar voor een deel de dupe van zijn en gaan worden.

Maar om nu te zeggen geld vanuit de gemeentepot beschikbaar te stellen voor een deel, wetende dat de rest straks ook moet gebeuren, is de samenleving een worst voor ogen te houden en de rekening naar de toekomst te leggen. Dat is niet onze visie. Wij willen transparant en duidelijk aan iedereen vooraf kunnen aangeven wat het kost en waar het geld vandaan komt. Dat kan nog steeds betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden en er dus beperkingen zullen zijn in het totale plan. Maar wel zo eerlijk naar een ieder toe. Geen Sinterklaas vooraf en achteraf lopen Zwarte Pieten.

 

GBB voor de Regionale Woonvisie

Graag willen wij een aantal zaken richting u helder maken naar aanleiding van de raadvergadering van 27 februari 2014. In deze raadsvergadering werd de indruk gewekt dat wij tegen de Regionale Woonvisie 2025 zouden zijn. Zoals onze naam al aangeeft, Gemeentebelangen Bronckhorst, zijn wij voor de Regionale Woonvisie 2025. In het belang van onze gemeente.

Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Achterhoek hebben we een visie gevormd. Een visie op de toekomst van de woningbouw. Een visie dat ons als gemeente in staat zou moeten stellen om zich ook in de toekomst te kunnen ontwikkelen. Daarom is er door ons besloten om tot 2025 nog 385 woningen te bouwen. In de raadsvergadering van 27 februari werd de indruk gewekt dat Gemeentebelangen Bronckhorst tegen deze visie zou zijn. Nee. Wij, Gemeentebelangen Bronckhorst zijn ook voor een visie dat zich richt op de toekomst. Wij zijn ook voor een visie dat de gemeente Bronckhorst een toekomst geeft, al zijn wij er ons van bewust dat dit in het heden kan leiden tot moeilijke beslissingen. Uit de laatste evaluatie is gebleken dat de noodzaak voor een visie nog groter is omdat de bevolkingsontwikkelingen sneller en negatiever zijn verlopen en nog zullen verlopen dan gedacht en voorspeld.

Ook het streefgetal van 385 is naar onze mening van groot belang in deze visie. Een overschot aan woningen zal grote nadelige gevolgen hebben zoals leegstand, waardedaling en een langere verkooptijd van woningen. 385 is inderdaad een getal. Maar het is zeker geen nietszeggend of betekenisloos getal. Ons gaat het om de invulling van dit getal. Een invulling die we samen met elkaar vorm moeten geven, waarbij 385 als richtlijn zal moeten worden aangehouden. Een invulling waar we samen met elkaar mee kunnen leven. Een invulling wel op basis van een kader met regels om transparantie en eenduidigheid te waarborgen, maar waar ook de mens en het verhaal bij zal worden meegewogen. Echter, het blijkt lastig om tussen deze 2 elementen een goede verhouding te vinden. Dat Gemeentebelangen Bronckhorst elke mogelijkheid zou aangrijpen om mensen hun bouwmogelijkheid terug te geven is niet juist. Wij hechten soms alleen meer waarde aan de mens en het verhaal dat daarbij hoort, wat in principe niet verkeerd zou moeten zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat niet alleen inwoners en projectontwikkelaars, maar ook gemeente de gevolgen van de woonvisie tot zich moeten nemen. De gemeente zou in dit licht mogelijk ook bouwmogelijkheden moeten inleveren als blijkt dat er al geruime tijd geen vraag naar gemeentelijke kavels is. De gemeente zou in deze gevallen niet het type te bouwen woningen aan moeten passen in de hoop deze wel te kunnen verkopen, maar zou hierin ook zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen door bouwmogelijkheden op gemeentelijke kavels in te trekken, al zal dit ook - net als voor de andere partijen - voor de gemeente de nodige financiële gevolgen hebben.

Kortom, GBB staat achter de Regionale Woonvisie 2025 en het maximaal aantal te bouwen woningen van 385, in het belang van onze gemeente. Het gaat ons om de manier waarop aan dit getal invulling gegeven zal worden, waarbij we een resultaat bereiken waarmee we met zijn allen kunnen leven. Voor nu en in de toekomst.

 

Vrijwilligers maken de samenleving

Vrijwilligers zijn en worden de mantelzorgers van Bronckhorst. Zoals het rijk taken overhevelt naar de gemeente, zo hevelt de gemeente de taken over naar de verenigingen en zijn vrijwilligers. En net zoals het rijk met minder of geen budget.

Met andere woorden zie dat je zelf de broek maar op houdt en zorg voor je eigen inkomsten en continuïteit van je activiteiten.

De ene vereniging is de andere niet en ieder heeft zijn eigen idee om inkomsten te verkrijgen. Toen commercie, maar ook de gemeente haar kans rook werd dat op verschillende plekken geprofessionaliseerd (evenementen met externe krachten en bijvoorbeeld oud papier ophalen doet de gemeente).

GBB ziet de tendens dat we teruggaan naar vrijwilligers, die bereid zijn mantelzorg te verlenen voor Bronckhorst en haar inwoners. Geef hen dan ook de mogelijkheden om hier inkomsten voor te genereren, al dan niet samen met de commercie!

Dat is een vorm van leefbaarheid die lokaal wat bereikt.

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op.

v.l.n.r. Marcel Westerink, Dennis van Elk, Yoeri Klein Braskamp, Evert Blaauw, Wim Fontein

 

Samenwerken ja, fuseren nee!

Recent is in de media veel gecommuniceerd over de minimale grootte van gemeenten.

GBB beluistert hierin dat men enkel met de cijfertjes bezig is en dat gezocht wordt naar allerhande argumenten om zo een schaalvergroting te realiseren (hoewel dit stellig wordt ontkend).

Wat heeft de schaalvergroting naar Bronckhorst opgeleverd. U als inwoner ervaart veelal de nadelen: minder voorzieningen, meer afstand tussen gemeente en inwoner, meer (onzinnige) regelgeving, minder maatwerk. Daarnaast zien wij dat men juist weer is begonnen met gebiedsgericht te werken, ofwel de oude gemeentegrenzen worden min of meer opgetrokken en het budget wordt per gebied verdeeld. Aan de ene kant dus nog verder opschalen en aan de andere kant de gemeente weer ophakken in stukken.

Wanneer gaan we nu eens met de echte problematiek aan de slag en hebben we het niet alleen over de vorm en grootte van de overheid? Wat ons betreft per direct! Meer banen en het in stand houden van voorzieningen in de directe woonomgeving zorgen ervoor dat u, maar ook uw buurman, hier graag blijven wonen.

JA, er zijn veranderingen die wij als Bronckhorst niet alleen op kunnen lossen, hier zal door goed samen te werken met aangrenzende gemeenten en vooral bedrijven en inwoners aan gewerkt moeten worden. Samenwerken dus!

NEE, wij willen absoluut geen fusie! Bronckhorst is groot genoeg.

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen hand houden, neem dan contact met ons op.

v.l.n.r. Marcel Westerink, Dennis van Elk, Yoeri Klein Braskamp, Evert Blaauw, Wim Fontein