LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2016

GBB biedt zwartboek leefbaarheid aan...

GBB heeft tijdens de bijzondere raadvergadering van 15 december 2016, een zwartboek over leefbaarheid aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland (Dhr. Cornielje) en de Burgemeester van Bronckhorst (Mevr. Besselink).

Klik hier voor het zwartboek.

 

De raad heeft besloten… Toch?

Geregeld leest u in teksten dat ‘De raad iets besloten heeft’, ook het College van B&W schermt geregeld met de term: ‘U als raad heeft besloten’. De raad is immers het hoogste orgaan van de gemeente en neemt in die zin besluiten.

GBB wijst U erop dat wij regelmatig een stemverklaring afleggen tijdens raadsvergaderingen en dat het College nadien in zaken die niet zo lopen als het College had verwacht ook stelt: U als Raad heeft besloten.

In een aantal voorkomende actuele gevallen is de mening van GBB een andere dan die van de meerderheid van de raad. Niet omdat wij per definitie tegen alles zijn hetgeen door College en coalitie wordt voorgesteld, maar wel omdat wij van mening zijn dat er recht gedaan dient te worden aan de belangen van ALLE betrokkenen c.q. inwoners van Bronckhorst.

Wilt u met ons in gesprek over een onderwerp? Wij horen graag van u!

 

Commissaris op bezoek

Beste inwoners van Bronckhorst,

De Commissaris van de Koning van Gelderland komt 15 december a.s. op bezoek in Bronckhorst. Het onderwerp is de krimp in onze gemeente. Zoals velen van u weten en wij ook bij de behandeling van de begroting hebben aangegeven, willen wij een ruimer beleid als het gaat om woningbouw. Met name dubbele bewoning (dus woningsplitsing naar een dubbele zelfstandige wooneenheid) en het verbouwen met een toekomstbestendige woonvisie. U weet dat er nu niets meer kan in Bronckhorst en dat dit naar onze mening de krimp juist versterkt.

Stuur ons uw verzoeken met naam en adres per e-mail toe, zodat wij dat kunnen inleveren bij de Commissaris om aan te geven dat we de krimpproblematiek ook op een andere manier kunnen benaderen. Het kan ook gaan om mensen die reeds vertrokken zijn uit Bronckhorst, maar juist graag weer zouden terugkeren als zich de mogelijkheden zouden voordoen.

Meld u!

 

GBB op werkbezoek

Iets voor u?

Gemeentebelangen Bronckhorst vindt het belangrijk om in verbinding en contact te blijven met onze inwoners. Daarom gaat ze met regelmaat bij inwoners op bezoek om te luisteren, te horen en te weten wat er bij u leeft en speelt. Deze informatie kunnen we meenemen en betrekken in onze besluitvorming. Maar het kan ook zijn dat wij u advies geven of de weg wijzen zodat u weet hoe u verder kunt.

Recent zijn wij bij de omwonenden van het mogelijke Treehouse Resort in Varssel geweest. Daarbij hebben inwoners ons van informatie voorzien en hun zorgen gedeeld over de communicatie en actuele ontwikkelingen die daar plaats vinden om dit toekomstige park te kunnen realiseren. Om een goed beeld te krijgen hebben we samen ook de locatie bekeken. Wij begrijpen en erkennen de zorgen van de omwonenden. Als dit onderwerp in de raad aan de orde komt zullen wij deze kennis en informatie zeker gebruiken om het college kritisch te bevragen. Maar vooral ook zullen wij deze mee nemen/wegen als het op besluitvorming aan komt, vanuit onze rol en functie als volksvertegenwoordiger.

Wilt u ook uw kennis en/of informatie met ons delen, wij komen graag bij u op bezoek.

 

Bronckhorst is de weg kwijt!

Steeds meer beginnen de gevolgen van het beleid van de gemeente Bronckhorst van de afgelopen jaren duidelijk te worden. In de ogen van GBB gaat het om dramatische gevolgen die van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners.

Inmiddels constateert het CBS dat Bronckhorst na Delfzijl de grootste krimpgemeente van Nederland is. GBB heeft hier vaak voor gewaarschuwd en veelvuldig aangedrongen om het beleid en de woonvisie beter af te stemmen op actualiteit, de vraag en behoefte van onze inwoners. Ons bereiken veel signalen dat er een schrijnend tekort is aan (betaalbare) huisvesting voor jongeren, levensloopbestendige woningen voor ouderen en mogelijkheden voor dubbele bewoning en alternatieve woonvormen in bestaande woningen. Daarnaast zijn de woningen die nu nog nieuw gebouwd worden duur en voorzien ze niet in de vraag en behoefte. Dit betekent dat inwoners gedwongen worden om zich elders te huisvesten.

We gaan gewoon door en zijn niet bereid om ons beleid nog eens te heroverwegen. We houden vast aan oud beleid, oude bouwplannen, slopen levensloopbestendige zorgwoningen en wijzen verzoeken tot planherziening, dubbele bewoning of alternatieve woonvormen af. De gemeente bevordert met haar krampachtige beleid de krimp! En stelt daarbij ook nog dat men bang is voor daling van de woningwaarde maar geeft tegelijkertijd aan dat de woningen te duur zijn. Wij, GBB, begrijpen het niet meer.

Nu dit uit cijfers duidelijk wordt, reageert deze zelfde gemeente verbaasd en gaat men starten met ‘onderzoeken’. GBB weet dat langer thuis blijven wonen en woningdeling hier onmogelijk gemaakt wordt, bestaande kavels worden van inwoners afgenomen en dure nieuwbouw vindt plaats op de verkeerde plek. Gevolgen: meer woningen in de verkoop, vertrek van jong en oud, aantasting van de leefbaarheid in het dorp en op het platteland en hogere lasten voor onze inwoners.

Dit moet stoppen! Wachten we tot de wal het schip keert of dempen we de put als het kalf verdronken is?

 

Beeldvorming

Over diverse actuele onderwerpen zoals woonvisie, sloop, etc. worden inwoners door de gemeente via regionale dagbladen geïnformeerd. Maar is deze informatie altijd volledig? In de beeldvorming vindt er verpaupering plaats omdat inwoners zelf geen initiatief kunnen of willen nemen dus neemt de gemeente de regie in deze!

Maar is dit zo? Nemen inwoners geen initiatieven? Vinden ze gehoor bij de gemeente? Wordt er vooraf voldoende gecommuniceerd? Zijn er meer redenen waarom men gebouwen niet sloopt? Wat zijn de consequenties voor inwoners?

Verlies van herbouwrechten, verandering van bestemming, waardedaling bij evt. verkoop, verlies van wooncontingenten. GBB betreurt het feit dat er veelal eenzijdig gecommuniceerd wordt waardoor veel inwoners op het verkeerde been gezet worden, maar ook inwoners die het aangaat in een verkeerd daglicht worden gezet. Immers een situatie/probleem heeft altijd twee kanten.

GBB is van mening dat verbindend werken betekent dat je samen streeft naar een win/win situatie. Daar hoort bij dat je open staat voor elkaar en samen zoekt naar passende oplossingen. En waarom trekken onze inwoners dan niet aan de bel? Ze voelen zich machteloos en voelen zich op achterstand gezet omdat besluiten al zijn genomen of informatie al is gedeeld en ze zich moeten verdedigen. Daarnaast is er ook angst. Omdat veel van onze inwoners afhankelijk zijn van diezelfde lokale overheid om plannen te kunnen realiseren, medewerking of de nodige zorg te kunnen verkrijgen.

Macht, onmacht en angst dragen niet bij aan verbinding. De basis hiervoor is vertrouwen en samen bruggen slaan, daarin willen we investeren!

 

GBB stemt tegen de Lokale Woonagenda!

De Lokale Woonagenda van de gemeente Bronckhorst komt er op neer dat aanvragen voor extra woningen niet meer gehonoreerd worden. Dit betreft niet alleen nieuwbouw maar hieronder vallen ook bestaande woningen, boerderijen e.d. als deze worden opgesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Deze gelden voor de gemeente dan ook als een extra woning waarvoor men geen vergunning wil verstrekken.

Zelfstandige wooneenheden zijn woningen met een eigen ingang, keuken, douche, toilet e.d. Een zelfstandige wooneenheid is voor bewoners van groot belang voor het aanvragen van een uitkering, subsidies, hypotheek en aan- en verkoop. Zij zijn en blijven financieel onafhankelijk en zelfstandig. Dit is niet het geval wanneer er meerdere huishoudens dezelfde voordeur delen.

Het opsplitsen van bestaande (vaak grote) woningen in zelfstandige wooneenheden in de kernen en buitengebieden geeft ouderen de mogelijkheid om langer thuis te kunnen blijven wonen en zorg nabij te kunnen realiseren. Ook biedt het jongeren een kans op een betaalbare woning in de kernen en het buitengebied. Leegstand en verpaupering, maar ook vergrijzing kan hierdoor worden voorkomen.

We hebben de meerderheid van de raad niet kunnen overtuigen om te onderzoeken of we door woningsplitsing van bestaande woningen en boerderijen in zelfstandige wooneenheden in een concrete behoefte/vraag kunnen voorzien. Natuurlijk moeten we het aantal nieuwbouwwoningen beperken en niet nieuw bouwen voor leegstand. Maar wat is er mogelijk binnen de bestaande woningen? Hoe kunnen we leegstand voorkomen? Hoe houden we Bronckhorst aantrekkelijk en leefbaar voor onze inwoners van jong tot oud! Kortom: geef onze inwoners de ruimte!

 

GBB blij met initiatief ondernemers

De ondernemersverenigingen van Hengelo, Vorden en Zelhem zijn een mooi burgerinitiatief gestart met het opstarten van een ondernemersfonds. Voor elke kern een eigen fonds om de leefbaarheid in die kern in stand te houden. Dit fonds wordt gevoed door een reclamebordbelasting te heffen in de kern van elke plaats. De gemeente faciliteert alleen door het innen van de belasting. Een goed voorbeeld van een terugtredende overheid.

Het fonds kan worden ingezet om allerlei activiteiten in de kern te financieren, zoals een intocht van Sinterklaas of aankleding van de winkelstraat. Het fonds kan echter ook ingezet worden om extern adviezen te vragen om het gezamenlijk belang van de detailhandel te borgen, zodat de voorzieningen voor de inwoners optimaal blijven.

Een initiatief van onderaf naar de gemeente. Geweldig. GBB hoopt dat er meer burgerinitiatieven zullen volgen en de gemeente alleen maar een rol neemt als facilitator.

 

Informatieavond buitengebied

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande in de agrarische sector, landbouw, veeteelt en veehouderij die van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het platteland nu en in de toekomst. De gemeente Bronckhorst is een grote plattelandsgemeente met een uitgestrekt landelijk gebied. Ontwikkelingen zullen dan ook van grote invloed zijn op dit gebied en de huidige en toekomstige leefomgeving van onze inwoners.

Hierover willen wij als GBB fractie dan ook graag met elkaar en met u in gesprek. Hoe ziet Bronckhorst er nu uit en hoe zal dat in de toekomst zijn? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze huidige inwoners en hun directe leefomgeving? Hoe houden we Bronckhorst leefbaar nu en voor de toekomst? Wat zijn de trends in de agrarische sector en is er nog plaats voor gezinsbedrijven? Hoe ziet ons landschap en de natuur eruit, wat willen we graag behouden en hoe doen we dat? Wat hebben al deze ontwikkelingen voor gevolgen voor de huidige en toekomstige bewoners van Bronckhorst?

Kortom vragen die ons en wellicht ook u bezig houden als direct of indirect betrokkene. Want leefbaarheid is iets van ons allen en daarom is het ook belangrijk om hierover samen in gesprek te gaan.

Wij hebben ir. R van Broekhuizen, van de vakgroep sociologie van de landbouwuniversiteit Wageningen, bereid gevonden om voor ons een inleiding te verzorgen. Hij is bij uitstek deskundig op dit gebied en wil zijn kennis en ervaring t.a.v. de verschillende bedrijfsstijlen, ondernemerschap, toekomstperspectieven en koersbepaling in de landelijke gebieden graag met ons delen.

Hiervoor hebben we een avond belegd op 30 mei a.s. in De Theetuin te Vierakker om 20.00uur (inloop 19.30 uur). Mocht u belangstelling hebben en aan deze avond en willen deelnemen dan verzoeken we u dit vooraf kenbaar te maken zodat u verzekerd bent van een plekje. U kunt dit doen door u aan te melden via het aanmeldformulier of via e-mailadres info@gbbronckhorst.nl.

 

Informatieavond GBB succesvol en krijgt vervolg

Op 2 maart hebben we, met een informatieavond onder begeleiding van twee inleiders van ‘Van Goud’ advocaten uit Arnhem, getracht kennis te delen met alle aanwezigen over de inhoud van en het proces rondom een bestemmingsplan. Voor velen was het gegeven dat men niet persoonlijk in kennis wordt gesteld van veranderingen in het toegelaten gebruik van gronden en gebouwen een eyeopener. Dit terwijl bijvoorbeeld een bestemmingsplan van grote invloed is op hoe je als inwoner je eigendom (grond en/of gebouw) mag gebruiken. Daarnaast is tijdens deze avond ook het inmiddels veel besproken begrip ‘draagvlak’ ter sprake geweest. Hoewel de gemeente meer en meer draagvlak vraagt bij ruimtelijke ontwikkelingen, heeft het begrip geen juridische status. Het is vooral een begrip dat door bestuur en politiek wordt gehanteerd. Dit vraagt daarmee vanuit de gemeente een heldere definitie van het begrip draagvlak. GBB zal binnen Bronckhorst inzetten op een discussie over de definiëring van het begrip draagvlak.

Onze volgende informatieavond gaat over leefbaarheid van en veranderend gebruik c.q. schaalvergroting op het platteland. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Ook bij deze informatieavond zullen één of meerdere gastsprekers aanwezig zijn.

 

Informatieavond GBB op woensdag 2 maart 2016

Informatieavond GBB op woensdag 2 maart 2016

Onderwerp: te realiseren nieuwe bestemmingsplan buitengebied (Hengelo / Vorden), wonen en werken in uw directe leefomgeving.

Gezien het feit dat de Gemeenteraad van Bronckhorst in de loop van dit jaar een nieuwe visie presenteert met name over landbouwkundige ontwikkelingen in dit gebied is voor GBB mede de aanleiding deze avond te organiseren.

De inleiding wordt verzorgd door Van Goud Advocaten gevestigd te Arnhem, na afloop hiervan is er gelegenheid in dit kader vragen te stellen aan de inleiders.

Locatie: de Theetuin, IJselweg 13 te Vierakker

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

 

2015 is een bewogen jaar geweest

2015 stond in het teken van ontwikkelingen die van invloed zijn op de omgeving waarbinnen u woont, werkt en leeft. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rondom glasvezel, de zorg en vluchtelingen. Ook ruimtelijke ontwikkelingen als het kindcentrum en de Aviko in Steenderen worden genoemd in het burgerjaarverslag.

Niet genoemd worden overigens:

  • De veel besproken ontwikkelingen rondom de megastal in Wichmond.
  • Het feit dat de gemeentelijke lasten in onze gemeente het hoogst zijn van alle gemeenten in de Achterhoek.
  • De kosten van de vele juridische procedures die worden doorlopen.
  • De vraag of inwoners hun woonwensen kunnen realiseren om daarmee in onze gemeente te kunnen blijven wonen in de omgeving en met de mensen die hen lief zijn.

Wat ons des te meer opvalt is de toename van het aantal bijstandsuitkeringen, het toenemend gebruik van de minimaregeling en de bijzondere bijstand. Sociale ontwikkelingen die we met elkaar moeten blijven volgen. Vooral omdat het van belang is dat onze inwoners moeten kunnen blijven meedoen als ze dat willen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van zichzelf en de omgeving om hen heen.

 

Afvalstoffen kostendekkend?

Het nieuwe jaar is van start gegaan en GBB wenst een ieder het allerbeste toe voor 2016.

Ook dit jaar zullen wij ons opnieuw voor u inzetten en deze keer te beginnen met de kostendekkendheid van de afvalstoffen.

Deze heffing hoort kostendekkend te zijn, echter vinden wij dat o.a. pilots (proeven) niet moeten worden gefinancierd vanuit de afvalstoffenheffing.

Uiteraard moet er een zekere reserve (een fonds) zijn die onvoorziene kosten kan opvangen en die periodieke investeringen/vervanging mogelijk maakt. Op zich vinden wij zo’n reserve prima. Wel vinden wij dat zo’n reserve een plafond moet hebben, zonder zo’n plafond is er naar ons oordeel geen sprake van een kostendekkende afvalstoffenheffing.

In november bij de begrotingsbehandeling hebben we geen meerderheid behaald om een plafond in te stellen. Zodoende hebben wij ook in december tegen de vaststelling van de nieuwe afvaltarieven gestemd.

Ook dit jaar blijven wij strijden voor een reëel plafond in de reserve, zodat het bedrag dat boven het plafond uitstijgt terugkomt naar u als inwoner. Dit zullen wij bij de komende perspectiefnota voor de begroting van 2017 aan de orde stellen evenals we dit ook hebben gedaan bij de begroting van 2016.