LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2019

Gemeente Belangen Bronckhorst viert feestje

Deze maand is het 10 jaar geleden dat Gemeente Belangen Bronckhorst is opgericht. Begonnen als eenmansfractie is GBB nu vertegenwoordigd met 6 zetels in de raad. Ook maakt GBB voor het eerst deel uit van de coalitie. Wethouder Evert Blaauw heeft onder andere Zorg en Welzijn & Woonbeleid in zijn takenpakket zitten. Beleidsterreinen waar de nodige voorwaartse stappen inmiddels zijn gezet.

Daarnaast heeft de GBB-fractie onlangs het voortouw genomen in een amendement over uitstel van hoge windmolens in de Routekaart.Als enige lokale partij in Bronckhorst staat GBB vanzelfsprekend heel dicht bij haar inwoners. Wij luisteren graag en willen met u in gesprek over o.a. verkeersveiligheid, zwembaden, PGB’ s, kleine kernenbeleid met dorpsbelangen en onderwijshuisvesting. Op dinsdagavonden kunt u na afspraak in het gemeentehuis met Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin in gesprek.

Ook zoeken wij als fractie actief bewonersgroepen op zoals de toeristische en recreatieve ondernemers.Wilt u ook een actievere rol in de lokale politiek, of juist aan de zijlijn? Ook daarvoor bent u welkom bij GBB.

Op naar de komende 10 jaar 😉

 

Laaghangend fruit

Voorafgaande aan de commissievergadering waarin de Verrijkte routekaart behandeld werd stonden er vele tractoren voor het stadhuis en nog veel meer betrokken inwoners. De publieke tribune was goed gevuld met veel bezorgde bewoners.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 10 jaar geleden besloten dat Bronckhorst Energieneutraal moet gaan worden in 2030. Dit is een ambitieus programma en inmiddels zijn we qua tijdspad halverwege.

Het gaat nu niet meer om de papieren versie maar om de daad bij het woord te voegen. In het coalitieprogramma 2018-2022 Gewoon Doen! Doet u mee? staat het volgende: “ Meer ruimte te bieden voor initiatieven voor energieopwekking met daarbij ook voor landschappelijke inpassing.” Concreet betekent dit het volgende: Eerst het laaghangend fruit plukken en inzetten op energiebesparing. Wat betreft zonne-energie zijn eerst de daken van bedrijven, sporthallen, scholen en huizen aan de beurt en dan pas grondgebonden.

Met betrekking tot het hete hangijzer windmolens heeft GBB het volgende standpunt: GBB wil heel graag geen grote windmolens in Bronckhorst want dat past niet in ons landschap en wij geloven dat er onvoldoende draagvlak voor is. Wij kijken vooral naar andere vormen van duurzame energieopwekking die nu in ontwikkeling zijn. Een kleine windmolen op een agrarisch bouwperceel die een bescheiden aantal meters boven de bedrijfsbebouwing uitkomt en voor eigen gebruik is, daar staan wij helemaal achter.

 

Inwonersavond

De vakantie zit er op, het zomerreces is voorbij. Iedereen is weer aan het werk en raads- en commissieleden hebben hun activiteiten weer opgepakt. Een goed moment om eens terug te kijken op het eerste jaar van dit college en de huidige coalitie. Een onderdeel waar we op ingezet hebben is communicatie met de inwoners. Veel beloftes zijn er gedaan, maar hoe doen we het nu op dit gebied. Een goed voorbeeld is de bijeenkomst die de raad heeft gehad met omwonenden van het beoogde nieuwe evenemententerrein aan de Halseweg in Zelhem. De zaal van Het Witte Paard 2.0 in Zelhem was goed gevuld en veel belanghebbenden hebben de moeite genomen om in te spreken in een sfeer die gemoedelijk was. In een commissievergadering mag natuurlijk ook ingesproken worden, maar dat wordt vaak als erg formeel ervaren en een grote drempel. Wat de uitkomst ook mag worden, dit vinden wij als GBB een mooi voorbeeld van hoe je politiek dichter bij de inwoners kunt brengen en verdient wat ons betreft dan ook een vervolg als er weer onderwerpen op de agenda komen die net als bij dit voorbeeld veel emoties teweeg brengen. Naast het inwonerpanel dat we al hadden is dit een welkome aanvulling. Mocht u ons direct willen spreken dan kan dat natuurlijk ook, u bent van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen in een van onze fractievergaderingen.

 

Recreatie en Toerisme in Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst heeft veel te bieden aan recreanten en toeristen.
Het landschap, de kastelen, diverse grote en kleine evenementen, bezienswaardigheden en ondernemers die op welke manier dan ook er aan bijdragen dat recreanten en toeristen kunnen genieten.
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Daarmee is ‘recreatie en toerisme’ een belangrijk (economisch) onderdeel van de gemeente.
Een belangrijke rol in het geheel vormen de toeristische platforms binnen onze gemeente en Achterhoek Toerisme o.a. om recreatie en toerisme ‘op de kaart te zetten’.
Daarom is GBB met hen in gesprek gegaan om een beeld te krijgen wat goed gaat en welke uitdagingen er zijn.
Naar aanleiding hiervan hebben wij vragen gesteld aan het college.
Daarbij heeft het college o.a. laten weten dat deze week samen met de toeristische ondernemers aan de slag gaat de vraag wat we op het gebied van recreatie en toerisme binnen Bronckhorst willen bereiken en hoe (opstellen toeristisch beleid).
We zijn blij dat het college dit nu zo voortvarend oppakt en met GBB de noodzaak en belang ervan deelt.

Ook in gesprek met ons? Laat het ons dan weten!

 

Vol energie samen naar energieneutraal in 2030

Ja, de aarde warmt op en onze fossiele brandstoffen raken op. Om een energieneutraal Bronckhorst in 2030 te krijgen zal er nog veel werk verzet moeten worden. Door het Energieakkoord moet ons land in 2023 16% van zijn energie duurzaam opwekken. In de routekaart staat dat Bronckhorst 1 jaar eerder 15% schone energieopwekking wil en dat alle daken die daarvoor geschikt zijn worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.

In Bronckhorst zijn al veel energiecoöperaties en in Vorden wordt voor inwoners een model ontwikkelt waarbij de inwoners geen investering vooraf hoeven te doen.

GBB is niet van plan om bepaalde energiebronnen uit te sluiten, maar heeft wel een sterke voorkeur voor kleinschalige en lokale opwekking maar wil graag inzetten op energie besparing door bijvoorbeeld isolatie en vervangen van minder energiezuinige apparatuur zoals bijvoorbeeld de overgang van de straatverlichting naar led lampen.

 

Onze vrouw uut Bekveld

De GBB-fractie en raadslid Petra Bakker stelt zich verkiesbaar voor Lokale Partijen Gelderland (lijst 12) tijdens de provinciale staten verkiezingen. Democratie gebeurt van onderaf. Gemeentelijk beleid moet gestoeld zijn op dat wat de inwoners willen en wensen. Bronckhorst loopt voorop als het gaat om op een nieuwe manier het democratisch proces vorm te geven.  Niet alleen één maal per vier jaar naar de stembus. Nee, als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie meedoen in onze gemeente. Elk dorp heeft een andere werkwijze, invalshoek en tijdspad vanwege de eigenheid van elke kern. Behalve in de grote kernen woont ook een aanzienlijk deel van onze inwoners in kerkdorpen en buurtschappen. Zo ook GBB kandidaat Petra Bakker uit Bekveld. Petra weet hoe je als kleine krachtige en betrokken leefgemeenschap van onderaf invloed kunt uitoefenen op beleid en initiatieven kunt oppakken voor het algemeen belang. Als ergens een verandering voor verbeterde democratie begint dan is het vanuit sterke betrokkenheid van inwoners die in een buitengebied wonen. Laat ook op provinciaal niveau horen wat lokaal belangrijk is.

GBB steunt Petra (plek 10) als kandidaat voor de Provinciale verkiezingen op de lijst Lokale Partijen Gelderland.

 

Woningsplitsing eindelijk in zicht!

Het sterk vasthouden aan de aantallen te bouwen woningen wordt eindelijk losgelaten. Voor GBB was de afgelopen 10 jaar woningbouw een van de belangrijkste speerpunten. GBB ziet namelijk al jaren, dat er in Bronckhorst wel vraag is naar extra woningen of woningsplitsing.

Maar de vorige colleges wilden niet of nauwelijks kijken naar de aanpassing van de afspraken in de regio over de woningaantallen. Hierdoor was het realiseren van nieuwe woningen de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk, terwijl bijvoorbeeld jongeren wegliepen naar Zutphen en Doetinchem. De consequenties hiervan merken we nu op de basisschool.

Maar bouwen naar behoefte is nu (eindelijk) het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt er aan gewerkt om nog dit jaar woningsplitsing mogelijk te maken. In juli moet hierover meer duidelijk zijn. We zetten ons in dat het dan mogelijk wordt om met bijvoorbeeld ouders en kinderen in één boerderij te wonen. Hierbij verwacht GBB dat het college een goede afweging maakt.

Naast de splitsing van woningen vindt GBB dat ook de Bronckhorster kernen die krap zitten qua woningen ook de mogelijkheid moeten krijgen voor nieuwbouw en uitbreiding, maar wel in balans met de behoefte en de vergrijzing. GBB ziet in ieder geval met veel belangstelling de nieuwe lokale woonagenda ‘bouwen naar behoefte’ in de gemeente Bronckhorst tegemoet!

 

Bronckhorst als dementievriendelijke gemeente

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2019 toe!

Op 13 december 2018 is door de gemeenteraad het programmaplan aangenomen. Het college kan nu aan de slag met diverse vraagstukken. In dit programmaplan is dementie, volksziekte nummer 1, als belangrijk aandachtspunt genoemd en het college wil daarom werken aan dementievriendelijkheid. Aanvullend daarop is een motie om uiterlijk eind 2022 te voldoen aan de eisen van een ‘Dementievriendelijke gemeente’ met ondersteuning van alle partijen aangenomen.

Van algemene acceptatie van dementie is nog lang niet altijd sprake en een goede ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg, is van groot belang om te voorkomen dat voor een mantelzorger de zorg voor een dierbare te zwaar wordt. Naast bijvoorbeeld de al bestaande voorlichting die in Bronckhorst wordt gegeven over hoe om te gaan met mensen met dementie wanneer zij bijvoorbeeld boodschappen doen of naar hun vereniging willen, ziet GBB de invulling van dementievriendelijkheid en ‘Dementievriendelijke gemeente’ dan ook met belangstelling tegemoet. Zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving en zodat zij en hun mantelzorgers passende zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Daarbij gaat het wat GBB betreft ook bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare/publieke ruimte. Zeker omdat dementerenden gemiddeld de eerste 5 jaar van hun ziekte thuis wonen en pas in de laatste fase van hun ziekte naar een aangepaste woonomgeving verhuizen.